(Dacă doriți un dialog direct pe această temă intrați în acest grupul nostru whatsapp de dialog. Vor avea loc, de trei ori pe săptămână dezbateri pe această temă, iar linkul de conectare pe platforma de conferințe online, ZOOM, in zona privată, îl veți găsi doar aici: https://chat.whatsapp.com/HSgPKeS48DCGEygDCsKgqQ)

(din proiectul de lege de revizuire a Constituției României)

CAPITOLUL II. Președintele și Guvernul României.

Art. 168. Rolul Președintelui.

(1) Președintele României reprezintă statul român şi este garantul independenței naționale, al unității şi al integrității teritoriale a țării.
(2) Președintele României conduce Guvernul, numește și revocă miniștrii.

Art. 169. Atribuții în domeniul apărării.

(1) Președintele României este comandantul suprem al forțelor armate, are în subordinea sa toate structurile militarizate şi îndeplinește funcția de Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
(2) Președintele numește directorii Serviciilor de Informații.
(3) Președintele poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate. Numai în cazuri excepționale, Decretul Președintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la emitere.
(4) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii.

Art. 170. Atribuțiile Președintelui în domeniul politicii externe.

(1) Președintele, cu avizul şi acordul Parlamentului, poate încheia Tratate internaționale. Pentru asta are nevoie de acordul a 2/3 din deputați.
(2) Președintele acreditează şi recheamă reprezentanții diplomatici ai României şi aprobă înființarea, desființarea, sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
(3) Reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă Președintele României.
(4) Președintele, cu avizul şi acordul Parlamentului, poate numi ambasadori, alți funcționari publici şi consuli, precum şi alți funcționari ai României din afara țării ale căror numiri nu sunt prevăzute a fi făcute altfel de prezenta Constituție şi care vor fi stabilite prin lege. Pentru asta are nevoie de acordul a 2/3 din deputații.
(5) Președintele primește ambasadorii şi alți miniștri publici.

Art. 171. Măsuri excepționale.

(1) Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență. Parlamentul rămâne în activitate pe toată durata acestora.

Art. 172. Alte atribuții.

(1) Președintele României îndeplinește şi următoarele atribuții:
a) conferă decorații şi titluri de onoare;
b) acordă gradele de mareșal, de general şi de amiral;
c) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
d) acordă grațierea individuală.
(2) Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național.
(3) Președintele poate cere, în scris, părerea funcționarului principal al fiecărui departament executiv asupra oricărui subiect privind îndatoririle funcțiilor respective.
(4) Președintele are puterea de a acorda suspendarea executării şi grațierea pentru infracțiunile comise împotriva României, cu excepția cazurilor în care sunt angrenați deputați.
(5) Președintele va informa Parlamentul în ședințe ordinare, programate din momentul investiturii, din 6 în 6 luni și în ședințe extraordinare, ori de câte ori situația o cere, asupra stării națiunii şi îi va recomanda spre considerare măsurile pe care el le apreciază necesare şi oportune.
(6) Președintele veghează la aplicarea corectă a legilor şi acordă autoritate să-şi exercite puterile tuturor persoanelor cu înalte funcții oficiale în România.

Art. 173. Rolul Guvernului.

(1) Guvernul asigură asistența de specialitate Președintelui în realizarea politicii interne şi externe a țării şi exercită conducerea generală a administrației publice.
(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.
(3) Guvernul este alcătuit din miniștri şi alți membri stabiliți prin lege organică.

Art. 174. Structura Guvernului.

(1) Guvernul este alcătuit din 14 Ministere.
a) Ministerul Educației, Învățământului, Culturii.
b) Ministerul Sănătății;
c) Ministerul Economiei;
d) Ministerul Justiției;
e) Ministerul Mediului;
f) Ministerul Agriculturii;
g) Ministerul Industriei, Energiei și Resurselor Naturale;
h) Ministerul Transporturilor, Infrastructuri și Telecomunicațiilor;
i) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
j) Ministerul Afacerilor Interne;
k) Ministerul Afacerilor Externe;
l) Ministerul Apărării Naționale;
m) Ministerul Turismului și Sportului;
n) Ministerul Cercetării.
(2) Ministerele se organizează și funcționează, potrivit legii, în subordinea Președintelui.
(3) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea ministerelor, dacă legea le recunoaște această competență.

Art.175. Condiții de eligibilitate pentru funcția de Președinte al României

(1) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.
(2) Nici o persoană care nu a împlinit vârsta de 35 ani, nu are cetățenia română în mod exclusiv și nu locuiește de minimum 7 ani în România, nu va fi eligibilă în funcția de Președinte.

Art.176. Condiții de eligibilitate pentru funcția de ministru în Guvernul României.

(1) Nici o persoană care nu a împlinit vârsta de 35 ani, nu are cetățenia română în mod exclusiv și nu locuiește de minimum 3 ani în România, nu va putea fi numită în funcția de ministru în Guvernul României.

Art. 177. Incompatibilități şi imunități ale Președintelui.

(1) În timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcție publică sau privată.
(2) Președintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 210 alineatele (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 178. Incompatibilități și imunități ale miniștrilor.

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizațiilor cu scop comercial.
(2) Membri Guvernului României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 210 alineatele (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă s-a cerut urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Președintele României poate dispune suspendarea acestuia din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competenta de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(4) Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.
(5) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică

Art. 179. Alegerea Președintelui.

(1) Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Alegerile pentru Președintele României se desfășoară o dată la patru ani în același timp cu referendumul național organizat în luna septembrie.
(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale.
(4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 180. Validarea mandatului. Depunerea jurământului.

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Constituțională.
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Parlamentului următorul jurământ: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propășirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituția şi legile țării, să apăr democrația, drepturile şi libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independentă, unitatea şi integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Art.181. Numirea Guvernului. Depunerea jurământului miniștrilor.

(1) Președintele numește membri Guvernului
(2) Miniștrii Guvernului vor depune individual în fața Parlamentului jurământul de la articolul 180 alineat (2).

Art. 182. Actele Președintelui.

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența decretului.
(2) Decretele se emit pentru organizarea executării legilor.
(3) Decretele se contrasemnează de Miniștrii care au obligația punerii lor in executare si se publică in Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența Decretului. Decretele care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate.
(4) Decretele care are ca obiect bunuri ale proprietății publice se publică în Monitorul Oficial, și intră în vigoare la 100 de zile de la publicare, dacă în acest interval nu a fost publicată in Monitorul Oficial o Decizie a Curții Constituționale prin care acesta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Decretului.
(5) Inițiativa cetățenească de respingere a unor Decrete, care vizează bunuri ale proprietății publice aparține unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.
(6) Orice Decret, care are ca obiect bunuri ale proprietății publice poate fi anulat de Președinte, în baza expunerii de motive a Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii, oricând, în intervalul dintre adoptare și demararea campaniei electorale pentru promovarea Inițiativei cetățenești de respingere.
(7) Președintele poate cere Parlamentului să dezbată și să adopte, sau să respingă, proiecte de legi sau propuneri legislative în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Art.183. Mandatul Președintelui.

(1) Mandatul Președintelui României este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.
(2) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.
(3) Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președinte nou ales.
(4) În cazul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, Președintele își continuă activitatea pe toată durata acestor stări.

Art. 184. Mandatul membrilor Guvernului.

(1) Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte își exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.
(2) Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte își exercită mandatul până la depunerea jurământului de către noul Guvern.
(3) Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
(4) Dacă un ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) Președintele României va numi imediat un alt ministru care va prelua funcția în Guvern, conform prevederilor stabilite în legea organică.

Art. 185. Informarea Parlamentului.

(1) Președintele, miniștrii și celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile si documentele cerute de Parlament sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. In cazul în care o Inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.

Art. 186. Întrebări, interpelări şi moțiuni simple.

(1) Președintele și fiecare dintre miniștrii Guvernului au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați, in condițiile prevăzute de regulamentul Parlamentului.
(2) Parlamentul poate adopta o moțiune simplă prin care să-si exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.

Art. 187. Demiterea Președintelui.

(1) 500.000 de cetățeni, în baza listelor de semnături pot solicita demiterea Președintelui României.
(2) Referendumul național pentru demiterea Președintelui se organizează, de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Decizia Curții Constituționale prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de demitere a Președintelui României de către cetățeni.
(3) Dacă demiterea Președintelui României este aprobată prin referendum, Autoritatea Electorală Permanentă va organiza alegerile pentru un nou Președinte odată cu primul referendum anual care urmează, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data la care a intervenit vacanta funcției de Președinte al României.
(4) Odată cu demiterea Președintelui Guvernul este demis. Președintele și Guvernul își vor îndeplini atribuțiile până la depunerea jurământului de către noul Președinte și noul Guvern.

Art. 188. Demiterea unui ministru.

(1) 100.000 de cetățenii, în baza listelor de semnături, pot cere demiterea unui ministru al Guvernului.
(2) Referendumul național pentru demiterea unui ministru al Guvernului se organizează, de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Decizia Curții Constituționale prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de demitere a unui ministru al Guvernului de către cetățeni.

Art. 189. Punerea sub acuzare a președintelui României.

(1) Parlamentul, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul deputaților, poate hotărî punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare.
(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților şi se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce i se impută.
(3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii, Președintele este suspendat de drept.
(4) Competenta de judecată aparține Înaltei Curți de Casație şi Justiție. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Art. 190. Vacanta funcției.

(1) Vacanta funcției de Președinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcție, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă va organiza alegerile pentru un nou Președinte odată cu primul referendum anual care urmează, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data la care a intervenit vacanta funcției de Președinte al României.

Art. 191. Interimatul funcției.

(1) Dacă funcția de Președinte devine vacantă ori dacă Președintele este suspendat din funcție sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuțiile, interimatul se asigură de către Vicepreședinte.
(2) Dacă Vicepreședintele se află în imposibilitatea de a prelua interimatul ca Președinte al României, sau este suspendat, funcția de Președinte interimar o preia ministrul apărării naționale.
(3) Atribuțiile prevăzute la articolele 169 alineat (2), 170 alineatele (1), (2) și (4) și 172 alineatele (1), (2), (3) și (4) nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcției prezidențiale.

Art. 192. Răspunderea președintelui interimar.

(1) Dacă persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al României săvârșește fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 189 şi articolul 190.

Art. 193. Indemnizația şi celelalte drepturi.

(1) Indemnizația şi celelalte drepturi ale Președintelui României se stabilesc prin lege.
(2) Președintele primește la date fixe, o indemnizație care nu va fi nici mărită, nici diminuată în timpul duratei pentru care a fost ales. În cursul acestei perioade nu va primi nici o altă retribuție.