Proiect de lege de revizuire. Statul, regiunile și comunitățile locale

Proiect de lege de revizuire. Statul, regiunile și comunitățile locale

TITLUL IV. STATUL, REGIUNILE ȘI COMUNITĂȚILE LOCALE

CAPITOLUL I. Relații între stat și regiuni. Sarcini ale statului și ale regiunilor

Art. 51. Sarcinile statului
(1) Statul îndeplinește sarcinile care-i sunt atribuite prin Constituție și legi.

Art. 52. Sarcinile regiunilor
(1) Regiunile îndeplinesc sarcinile care le sunt atribuite prin Constituție și legi.

Art. 53. Principii aplicabile la atribuirea și îndeplinirea sarcinilor de stat.
(1) Statul nu-și asumă decât sarcinile care depășesc posibilitățile regiunilor sau care necesită o reglementare uniformă.
(2) Orice colectivitate beneficiind de o prestație de stat preia costurile acestei prestații.
(3) Orice colectivitate care preia costurile unei prestații de stat se face responsabilă de această prestație.
(4) Prestațiile de bază trebuie să fie accesibile tuturor într-o măsură comparabilă.
(5) Sarcinile statului trebuie să fie îndeplinite, în mod rațional și adecvat.

CAPITOLUL II. COLABORAREA ÎNTRE REGIUNI

Art. 54. Principii.
(1) Statul și regiunile se ajută reciproc pentru îndeplinirea sarcinilor proprii și colaborează între ele.
(2) Statul și regiunile își datorează respect și asistență. Acestea își acordă reciproc întrajutorare administrativă.
(3) Neînțelegerile între regiuni sau între regiuni și stat sunt, pe cât posibil, soluționate prin negociere sau mediere.

Art. 55. Punerea în aplicare a dreptului național.
(1) Regiunile pun în aplicare dreptul național conform Constituției și legii.
(2) Statul și regiunile pot stabili obiective, pe care regiunile să le îndeplinească pe parcursul punerii în aplicare a legislației naționale; în acest scop, acestea implementează programe susținute financiar de stat.
(3) Statul permite regiunilor o libertate cât mai mare posibilă, ținând cont de particularitățile acestora.

Art. 56. Autonomia regiunilor.
(1) Statul respectă autonomia regiunilor.
(2) Statul conferă regiunilor suficiente responsabilități proprii și respectă autonomia lor de organizare.
(3) Statul se asigură că regiunile dispun de mijloacele financiare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor proprii.
(4) Autonomia regiunilor este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.

Art. 57. Convențiile între regiuni.
(1) Regiunile pot încheia convenții între ele. Acestea trebuie să fie publice.
(2) Statul poate participa la acestea în limitele competențelor sale.
(3) Convențiile între regiuni nu trebuie să se opună legislației și intereselor statului, nu trebuie să afecteze interesele altor regiuni.
Art. 58. Întâietatea și respectarea dreptului național.
(1) Dreptul național are prioritate și autoritate asupra dreptului regional, care îi este contrar.
(2) Statul se asigură de respectarea dreptului național de către regiuni.

CAPITOLUL III. COMUNITĂȚILE LOCALE.

Art. 59. Autonomia locală.
(1) Comuna este unitatea administrativă de bază a administrației publice locale.
(2) Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.
(3) Autonomia locală privește organizarea, funcționarea, competența și atribuțiile autorităților administrației publice locale, precum și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparțin comunei (orașului), sau regiunii, după caz.
(4) Autonomia locală este garantată, în limitele stabilite de dreptul național și regional.
(5) Actele autorităților administrației publice locale sunt izvoare de drept obligatorii numai în unitatea administrativ teritorială a organelor administrative care le-a adoptat.
(6) Condiția intrării în vigoare a actelor adoptate de către administrațiile locale o reprezintă publicarea acestor acte.
(7) Principiile și procedura de publicare a actelor normative se stabilesc prin lege.
(8) În limitele stabilite de lege, unitățile administrației publice locale au dreptul de a stabili nivelul impozitelor și taxelor locale.
(9) Unitățile administrației publice locale își îndeplinesc atribuțiile prin organele deliberative și executive.
(10) În relațiile dintre consiliul local și primar, consiliul regional și președintele consiliului regional, precum și între autoritățile administrației publice din comune (orașe), și autoritățile administrației publice de la nivel regional nu există raporturi de subordonare ci de colaborare.
(11) Organele deliberative sunt alese prin vot universal, direct, egal și secret. Principiile și procedura de prezentare a candidaților și de derulare a alegerilor, precum și condițiile de validare a alegerilor sunt prevăzute de lege.
(12) Principiile și procedura de alegere și revocare a organelor executive ale unităților administrației publice locale sunt prevăzute de lege.
(13) Organele deliberative stabilesc, în limitele prevăzute de lege, organizarea internă a unităților administrației publice locale.
(14) Statul ia în considerare eventualele consecințe ale activității sale pentru comunitățile locale.
(15) Statul ia în considerare situația particulară a regiunilor, a orașelor, a aglomerărilor urbane, a zonelor rurale.
(16) La solicitarea Președintelui României, Parlamentul poate dizolva organul deliberativ al administrației publice locale, în situația în care acesta încalcă în mod flagrant Constituția sau legile.

Art. 60. Ordine constituțională.
(1) Statul protejează ordinea constituțională.
(2) Statul intervine atunci când ordinea este tulburată sau amenințată într-o regiune, iar aceasta din urmă nu este în măsură să mențină această ordine.

Art. 61. Teritoriile regiunilor.
(1) Statul protejează regiunile, precum și teritoriile acestora.
(2) Orice modificare a numărului de regiuni, a teritoriilor acestora, sau a hotărârilor consiliilor regionale specifice care le guvernează, este supusă aprobării corpului electoral aparținător regiunilor vizate, conform legii.

Proiectul de lege de revizuire îl găsiți aici.

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!