Proiect de lege de revizuire. Principii generale

Proiect de lege de revizuire. Principii generale

Proiectul de lege de revizuire a constituției, elaborat de Partidul Adevăr și Dreptate, începe cu un Prolog întâlnit în multe dintre constituțiile europene și ale lumii democratice, în general

În numele lui Dumnezeu, Atotputernicul!
Noi, cetățenii României, egali în drepturi, libertăți și obligații, știind că doar cel ce se folosește de libertatea sa este liber într-adevăr și că forța comunității se măsoară în funcție de bunăstarea celui mai vulnerabil dintre membrii acesteia, strâns uniți, pentru binele comun, hotărâți să ne asumăm deciziile necesare în ceea ce privește dezvoltarea materială și spirituală a comunității și a țării noastre, călăuziți de principiile și valorile creștine, dispunem revizuirea Constituției României după cum urmează.

După care, continuă cu principii generale, întâlnite și în actuala Constituție, este drept, pe alocuri, într-o formă puțin altfel decât cea pe care o propunem noi.

TILUL I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Statul român
(1) Statul este instrumentul de organizare politică și administrativă prin intermediul căruia se exercită funcționalitatea sistemului social și sunt reglementate relațiile dintre oameni.
(2) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.
(3) Forma de guvernământ a statului este republica prezidențială.
(4) Legea fundamentală a statului român este Constituția.
(5) Statul apără libertatea și drepturile cetățenilor, asigură independența și siguranța țării.
(6) Statul sprijină prosperitatea, dezvoltarea durabilă, coeziunea internă și diversitatea culturală a țării.
(7) Statul veghează la garantarea egalității de șanse.
(8) Statul se angajează în favoarea conservării durabile a resurselor naturale, precum și în favoarea respectării ordinii internaționale, juste și pașnice.
(9) Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roșu.
(10) Ziua națională a României este 1 Decembrie.
(11) Imnul național al României este „Deșteaptă-te române”.
(12) Stema țării și sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
(13) Capitala României este municipiul București.

Art. 2. Suveranitatea
(1) Suveranitatea națională aparține cetățenilor țării, care o exercită prin referendum, precum și prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte.
(2) Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Art. 3. Teritoriul

(1) Teritoriul României este inalienabil.
(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional.
(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și regiuni.
(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.

Art. 4. Limba oficială
(1) În România, limba oficială este limba română.

Art. 5. Principii de activitate ale statului
(1) Activitățile statului se desfășoară în cadrul celor trei Puteri: legislativă, executivă și judecătorească.
(2) Statul se organizează potrivit principiului separației celor trei puteri, legislativă, executivă și judecătorească și a echilibrului dintre ele.
(3) Puterea legislativă este exercitată, în mod colectiv, de Parlament împreună cu cetățenii.
(4) Puterea executivă este exercitată de Președintele României și Administrația Prezidențială.
(5) Puterea judecătorească este exercitată de instanțele judecătorești.
(6) Legea reprezintă baza și limita activității statului.
(7) Activitatea statului trebuie să îndeplinească un interes public și trebuie să fie proporțională cu scopul vizat.
(8) Atribuirea și îndeplinirea sarcinilor de stat se bazează pe principiul de subsidiaritate.
(9) Organele statului și persoanele particulare trebuie să acționeze în conformitate cu normele de bună-credință.

Art. 6. Dreptul internațional și dreptul intern
(1) Statul român respectă dreptul internațional.
(2) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile care-i revin din Tratatele la care este parte.
(3) Prevederile Tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate față de Dispozițiile contrare din legile interne.
(4) Președintele României face publice și transmite Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituțiilor Uniunii Europene.
(5) În cazul în care un Tratat, la care România urmează să devină parte, cuprinde Dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției.
(6) Tratatele adoptate de Parlament, potrivit legii, dacă nu au fost respinse prin referendum, fac parte din dreptul intern.

Art. 7. Responsabilitate individuală și socială
(1) Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptățită ca prin efortul național si colaborarea internațională, ținându-se seama de organizarea și resursele fiecărei țări, să obțină realizarea drepturilor economice, sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității sale.
(2) Fiecare persoană este responsabilă pentru sine și contribuie, în funcție de capacitatea proprie, la îndeplinirea sarcinilor statului și pe cele ale societății.
(3) În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare om este supus doar unor îngrădiri stabilite prin lege și asta, exclusiv, în scopul de a asigura cuvenita respectare și recunoaștere a drepturilor și libertăților altora, precum și ca să fie satisfăcute justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale, absolut necesare într-o societate democratică.
(4) Orice persoană are dreptul la muncă, la liberă alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva șomajului.
(5) Pentru a putea concilia viața de familie și viața profesională, orice persoană are dreptul de a fi protejată împotriva oricărei concedieri din motive de maternitate, precum și dreptul la un concediu de maternitate plătit și la un concediu parental acordat în urma nașterii sau adopției unui copil.
(6) Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu poate fi inferioară celei la care încetează perioada de școlarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor mai favorabile tinerilor și cu excepția unor derogări limitate.
(7) Tinerii acceptați să lucreze trebuie să beneficieze de condiții de muncă adaptate vârstei și să fie protejați împotriva exploatării economice sau a oricărei activități care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea compromite educația.
(8) Toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.
(9) Orice om care muncește are dreptul la o retribuire echitabilă si satisfăcătoare care să-i asigure, atât lui cât și familiei sale, o existență conformă cu demnitatea umană, completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecție socială.
(10) Orice persoană are dreptul la odihnă si recreație, inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de muncă și la concedii periodice plătite.
(11) Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui si a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa.

Proiectul de lege de revizuire îl găsiți aici

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!