Proiect de lege de revizuire. Democrația directă-participativă

Proiect de lege de revizuire. Democrația directă-participativă

Partidul Adevăr și Dreptate vă propune un nou sistem democratic , sistem care îmbină în mod armonios principiile de esență ale democrației directe – participative cu cele ale democrației reprezentative.
Democrația directă – participativă, este unica garanție reală a suveranității cetățenilor care, într-un astfel de sistem democratic, se manifestă plenar prin referendum.
Referendumul, constituie, așadar, forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor.
În sistemul democratic pentru care PAD militează, referendumul se va valida indiferent de numărul participanților la vot. (Aici cei care au redactat proiectul de lege de revizuire a Constituției, au ținut cont de recomandarea Comisiei de la Veneția, recomandare în care se pune, pe scurt: fără cvorum la referendum).
Diferența fundamentală între sistemul democratic existent acum, adică cel reprezentativ, și sistemul pe care îl propunem noi, este că cetățenii, după ce își vor alege reprezentanți nu își vor mai suspenda suveranitatea prin predarea ei către aleși, așa după cum se întâmplă acum, prin câteva subtilități constituționale, ci o vor păstra.

Prin urmare, cetățenii își vor alege în continuare reprezentanții, dar vor avea și posibilitatea
legală să exercite un control eficient asupra acțiunilor acestora. Pe scurt, vor putea controla,
în mod direct, Puterea legislativă (Parlamentul) și Puterea executivă (Guvernul) și indirect,
prin lege, Puterea judecătorească, (Justiția)
Iată ce vor putea face cetățenii, la modul general, în sistemul democratic promovat de MPDD…

Cetățenii cu drept de vot vor putea constitui „Comitete de inițiativă” și vor putea acționa, la nivel central, în următoarele direcții:
Vor putea revizui Constituția prin declanșarea unor inițiative civice legislative de revizuire, totală, sau parțială, a legii fundamentale, vor putea demite Președintele țării, prin inițiative civice de demitere, vor putea dizolva Parlamentul, prin inițiative civice de dizolvare.
Vor avea nevoie pentru toate aceste acțiuni civice de un număr de 300 000 de semnături, pentru ca inițiativa lor să ajungă la referendum național.

Cetățenii vor putea, de asemenea, respinge legi emise de Parlament sau acte juridice încheiate de Puterea executivă în zona proprietății publice, prin inițiative civice de respingere. Cetățenii vor putea modifica sau promova legi, prin inițiative civice legislative simple. Pentru toate aceste acțiuni civice vor avea nevoie de 100.000 de semnături, pentru ca ele să poată fi programate pentru referendum național.
Puterea centrală nu va putea opri aceste acțiunii civice în niciun fel.
În cazul inițiativelor legislative simple sau de revizuire a constituției Parlamentul va putea doar opune o variantă a sa. În aceste situații, cele două variante vor merge la referendum național și cetățenii vor decide prin vot care este varianta cea mai bună.

În sistemul democratic promovat de Mișcarea pentru Democrație Directă, cetățenii cu drept de vot vor putea constitui „Comitete de inițiativă” și vor putea acționa, la nivel local, în următoarele direcții:
Vor putea avea inițiative civice de promovare sau modificare a unor Hotărâri de Consiliu, vor putea demite Președintele de Consiliu Județean sau Primarul, prin inițiative civice de demitere, vor putea dizolva Consiliul Județean sau Local, prin inițiative civice de dizolvare, vor putea respinge Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean sau ale Primarului, prin inițiative civice de respingere.
Vor avea nevoie pentru toate aceste acțiuni civice de un număr de semnături egal cu 5 % din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă teritorială în cauză
Puterea centrală sau locală nu va putea opri aceste acțiunii civice în niciun fel.
În cazul inițiativelor civice de promovare a unor Hotărâri de Consiliu, Consiliile în cauză vor putea doar opune o variantă a lor. În aceste situații, cele două variante vor merge la referendum local și cetățenii vor decide prin vot care este varianta cea mai bună.

În continuare puteți lectura modul în care a fost reglementată funcționarea democrației directe în viitoarea Constituție revizuită a României ( proiectul de lege de revizuire îl găsiți aici )

TITLUL VI. REFERENDUML NAȚIONAL. REVIZUIREA CONSTITUȚIEI. INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ. REFERENDUM LOCAL. TERMENE.

CAPITOLUL I. REFERENDUMUL NAȚIONAL. TEMELE REFERENDUMULUI NAȚIONAL.

Art. 156. Referendumul național.
(1) Referendumul național constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor țării.
(2) Referendumul național se validează indiferent de numărul participanților la vot. Varianta care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate la nivel național, precum și votul majorității regiunilor, este adoptată.
(3) Rezultatul votului popular într-o regiune reprezintă opinia acesteia.
(4) Referendumul național poate fi declanșat de:
a) Președintele României;
b) Parlamentul României;
c) cetățenii României conform art. 157 alineatele (3) și (4).
Art. 157. Temele referendumului.
(1) Tema referendumului național inițiat de președintele României se stabilește prin Decret și are caracter consultativ.
(2) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, asupra legilor și Hotărârilor Parlamentului, atunci când acestea au ca temă:
a) revizuirea Constituției;
b) aderarea la sisteme de securitate colectivă sau la organizații internaționale;
c) retragerea din sisteme de securitate colectivă sau din organizații internaționale.
(3) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 300.000 de cetățeni cu drept de vot, în cazul declanșării unor Inițiative cetățenești care au ca temă:
a) revizuirea Constituției;
b) demiterea președintelui României;
c) dizolvarea Parlamentului;
d) aderarea la sisteme de securitate colectivă sau la organizații internaționale;
e) retragerea din sisteme de securitate colectivă sau din organizații internaționale.
(4) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 100.000 de cetățeni cu drept de vot, în următoarele situații:
a) sunt declanșate Inițiative legislative cetățenești iar acestea sunt respinse de Parlament;
b) sunt declanșate Inițiative legislative cetățenești iar Parlamentul adoptă o formă diferită de cea propusă de cetățeni;
c) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a legilor adoptate de Parlament;
d) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Hotărârilor Parlamentului;
e) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a unor Hotărâri ale Președintelui României care vizează bunuri ale proprietății publice.

CAPITOLUL II. REVIZUIREA CONSTITUȚIEI.

Art.158. Inițiativa legislativă de revizuire a Constituției.
(1) Revizuirea parțială sau totală a Constituției poate fi inițiată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot.
(2) Președintele României, deputații și cetățenii care exercită dreptul la inițiativa legislativă de revizuire, parțială sau totală, vor prezenta propuneri legislative de revizuire numai în forma cerută pentru proiectele de Legi.

Art. 159. Limitele revizuirii, parțiale sau totale.
(1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială, nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor cuprinse în prezenta Constituție, în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional al Drepturilor Civile și Politice și Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, nu pot forma obiectul revizuirii.
(3) Dispozițiile prezentei constituții privind suveranitatea cetățenilor, nu pot forma obiectul revizuirii.
(4) Dispozițiile prezentei constituții privind mandatele Președintelui țării, ale președinților de consilii regionale și ale primarilor, nu pot forma obiectul revizuirii.
(5) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgență și nici în timp de război.

Art. 160. Procedura de revizuire.
(1) Proiectul legii de revizuire a Constituției promovat de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot, este trimis spre avizare Consiliului Legislativ al Parlamentului și, pentru avizul de constituționalitate, la Curtea Constituțională.
(2) Consiliul Legislativ al Parlamentului și Curtea Constituțională sunt obligate să se pronunțe asupra proiectului de lege de revizuire a Constituției în termen de 30 de zile de la primirea acestuia. Avizul acestora este obligatoriu. Acesta are caracter consultativ, cu excepția cazului unei inițiative de modificare parțială a Constituției dacă prin această modificare se aduce atingere limitelor revizuirii Constituției, conform art.159, caz în care un aviz negativ al Curții Constituționale, are drept consecință respingerea proiectului.
(3) Dacă avizele Consiliului Legislativ al Parlamentului sau al Curții Constituționale nu sunt transmise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, avizul se consideră pozitiv.
(4) Inițiativa de revizuire a Constituției promovată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot, este supusă adoptării de către Parlamentul României.
(5) Parlamentul trebuie să se pronunțe asupra inițiativelor de revizuire parțială a Constituției declanșate de deputați, sau de cetățeni, în cel mult 90 de zile, iar asupra inițiativelor de revizuire total în cel mult 180 de zile, de la depunerea acestora la Parlament. Inițiativa de revizuire, totală sau parțială, se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul deputaților.
(6) Inițiativa de revizuire a Constituției promovată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot, adoptată de către Parlament, este supusă referendumului național, odată cu primul referendum național dar nu mai devreme de 90 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului de adoptare a inițiativei legislative de revizuire a Constituției.
(7) Dacă Parlamentul nu se pronunță în cel mult 90 de zile de la depunerea inițiativelor legislative de revizuire parțială și 180 de zile de la depunerea inițiativelor legislative de revizuire totală, acestea sunt considerate respinse.
(8) Dacă Parlamentul respinge inițiativa de revizuire, parțială sau totală, a Constituției declanșată de cel puțin 300.000 de cetățeni cu drept de vot, aceasta este supusă referendumului național, într-un interval cuprins între 90 și 120 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului de respingere a inițiativei legislative de revizuire a Constituției, sau de la momentul în care aceasta este considerată respinsă din cauza trecerii perioadei de timp stipulate la articolul 160 alineat (7).
(9) Dacă Parlamentul a adoptat o formă a proiectului legii de revizuire, parțială sau totală, a Constituției, diferită de cea propusă prin inițiativa legislativă cetățenească, se organizează referendum după momentului publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului prin care aceasta certifică adoptarea unui proiect de lege de revizuire diferit de cel al cetățenilor, într-un interval cuprins între 90 și 120 de zile de la momentul publicării.
(10) În situația prevăzută la articolul 160 alineatul (9) în cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:
a) proiectul legii de revizuire, parțială sau totală, a Constituției, propus prin inițiativa cetățenească;
b) proiectul legii de revizuire, parțială sau totală, a Constituției adoptat de Parlament.
(11) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate la nivel național, precum și votul majorității regiunilor.
(12) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea inițiativei cetățenești de aderare la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale, sau retragere din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale, referendumul național se organizează odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicare.

CAPITOLUL III. INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ DE MODIFICARE SAU DE PROMOVARE A UNOR LEGI.

Art. 161. Inițiativa legislativă.
(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Președintelui României, 5% din numărul total al deputaților, sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.
(2) Președintele României, deputații și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă vor prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de Legi.
(3) Propunerea legislativă promovată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot, este trimisă spre avizare Consiliului Legislativ al Parlamentului și, pentru avizul de constituționalitate, la Curtea Constituțională.
(4) Consiliul Legislativ al Parlamentului și Curtea Constituțională sunt obligate să se pronunțe asupra propunerii legislative în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
(5) Dacă avizele Consiliului Legislativ al Parlamentului sau al Curții Constituționale nu sunt transmise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, avizul se consideră pozitiv.
(6) Un aviz de neconstituționalitate dat de Curtea Constituțională unei inițiative legislative, atrage după sine, în mod automat, respingerea proiectului de lege, în forma în care a fost el elaborat.
(7) Proiectele legislative se supun dezbaterii Parlamentului care se pronunță în termen de maximum 60 de zile asupra acestora. Pentru proiectele legislative care privesc codurile de procedură civilă sau penală și unele legi de complexitate deosebită, termenul este de maximum 120 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi au fost adoptate și sunt transmise spre promulgare Președintelui României.
(8) Inițiativele legislative cetățenești, pot fi adoptate de Parlament, pot fi respinse, sau acesta poate adopta o formă diferită a proiectului legii, față de cel propus de cetățeni.
(9) Inițiativele legislative adoptate de Parlament, sunt publicate în Monitorul Oficial și sunt transmise spre promulgare Președintelui României după 100 de zile de la publicare, dacă în această perioadă Autoritatea Electorală Permanentă nu certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea unei inițiative cetățenești de respingere a legii.
(10) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea inițiativei cetățenești de respingere a proiectului de lege adoptat de Parlament, referendumul național pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular a proiectului de lege respectiv, se organizează odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicare.
(11) Dacă Parlamentul a respins un proiect de lege promovat prin inițiativă legislativă cetățenească, se organizează referendumul național pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular a proiectului de lege respectiv, odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicare.
(12) Dacă proiectul de lege promovat prin inițiativa legislativă cetățenească este aprobat de cetățeni prin referendum aceasta se transmite spre promulgare Președintelui României în termen de maximum 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a validării rezultatului referendumului de către Curtea Constituțională.
(13) Dacă Parlamentul adoptă o formă a proiectului de lege diferită de forma promovată prin inițiativa legislativă cetățenească, se organizează referendum odată cu primul referendum național care urmează momentului publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicare.
(14) În cadrul referendumului prevăzut la articolul 161 alineatul (13), sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:
a) proiectul de lege promovat prin inițiativa cetățenească;
b) proiectul de lege adoptat de Parlament.
(15) Este adoptată varianta care a întrunit majoritate voturilor valabil exprimate la nivel național, precum și votul majorității regiunilor.
(16) Varianta aprobată prin referendum se transmite spre promulgare Președintelui României în termen de maximum 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, a validării rezultatului referendumului de către Curtea Constituțională.

CAPITOLUL II. Referendumul local. Temele referendumului local.

Art. 162. Referendumul local.
(1) Referendumul local constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor dintr-o unitate administrativ – teritorială asupra problemelor de interes local.
(2) Referendumul local se validează indiferent de numărul participanților la vot. Varianta care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate este adoptată.
(3) Referendumul local poate fi declanșat de cetățenii cu drept de vot dintr-o comună (oraș) sau regiune conform art.163.

Art.163. Temele referendumului local.
(1) Exprimarea prin referendum local a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 5% dintre cetățeni cu drept de vot, dintr-o comună (oraș) sau dintr-o regiune, atunci când inițiativele cetățenești au drept temă:
a) demiterea președintelui consiliului regional sau a primarului;
b) dizolvarea consiliului local sau a consiliului regional.
(2) Exprimarea prin referendum local a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 5% dintre cetățeni cu drept de vot, dintr-o comună (oraș) sau dintr-o regiune, atunci când:
a) sunt declanșate inițiative cetățenești materializate prin proiecte de hotărâri ale consiliului local sau consiliului regional, iar acestea sunt respinse;
b) sunt declanșate inițiative cetățenești pentru promovarea unor proiecte de Hotărâri la nivelul consiliilor locale sau regionale și acestea adoptă o formă a proiectului, diferită de cea propusă prin inițiativa cetățenească;
c) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Hotărârilor consiliului local sau consiliului regional;
d) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Dispozițiilor emise de primari sau de președinții regiunilor.

Art. 164. Dizolvarea consiliului local sau regional, demiterii primarului sau a președintelui consiliului regional.
(1) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru dizolvarea consiliului local sau regional, pentru demiterea primarului sau a președintelui consiliului regional, referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente.
(2) Dacă cetățenii aprobă prin referendum dizolvarea consiliului local sau regional, sau demiterea primarului sau a președintelui consiliului regional, Autoritatea Electorală Permanentă va organiza alegeri, odată cu primul referendum național dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente, de validare a referendumului.

Art.165. Promovarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local sau regional. Respingerea hotărârilor consiliilor locale sau regionale. Respingerea Dispozițiilor primarilor sau ale Președinților de consilii regionale.
(1) Pot promova proiecte de hotărârii ale consiliului local, primarul, o pătrime din numărul total al membrilor consiliului local, sau cel puțin 5 % din cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ teritorială respectivă.
(2) Pot promova proiecte de hotărâri ale consiliului regional, președintele consiliului regional, o pătrime din numărul total al membrilor consiliului regional sau cel puțin 5 % din cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ teritorială respectivă.
(3) Hotărârile adoptate de consiliul local sau regional intră în vigoare la 100 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, dacă în această perioadă nu a fost publicată în Monitorul Oficial o Decizie a Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a hotărâri.
(4) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii, referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente.
(5) Dispozițiile primarului sau ale președintelui consiliului regional intră în vigoare la 100 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, dacă în această perioadă nu a fost publicată în Monitorul Oficial o Decizie a Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Dispoziției.
(6) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Dispoziției primarului sau președintelui consiliului regional, referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente.
(7) Dacă consiliul local sau regional a respins un proiect de hotărâre promovat prin inițiativă cetățenească, se organizează referendumul local, respectiv regional, pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular a proiectului de hotărâre promovat prin inițiativă cetățenească, odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de respingere, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicare.
(8) Dacă proiectul de hotărâre promovat prin Inițiativa cetățenească este aprobat de cetățeni prin referendum, aceasta se intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a validării rezultatului referendumului de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(9) Dacă consiliul local sau regional adoptă o formă a proiectului hotărârii diferită de cea propusă prin inițiativa cetățenească referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii.
(10) În cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:
a) proiectul de hotărâre propus prin inițiativa cetățenească;
b) proiectul de hotărâre adoptat de consiliul local sau regional.
(11) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.
(12) Varianta aprobată prin referendum intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a validării rezultatului referendumului de către Autoritatea Electorală Permanentă.

CAPITOLUL V. Termenele de organizare a referendumurilor.

Art. 166. Termene de organizare a referendumurilor naționale sau locale.
(1) Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima voința, în mod regulat, în cadrul a patru referendumuri, organizate anual, în prima duminică a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie.
(2) Nu se organizează referendum, dacă nu există acte normative, Inițiative cetățenești, care să îndeplinească condițiile pentru a putea fi supuse votului popular în cadrul unuia dintre cele patru referendumuri anuale.
(3) Aducerea la cunoștință publică a datei și temelor referendumului se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, prin presă, radio și televiziune.

Aici ai o scurtă prezentare video.

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!