PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENAT

Lege de revizuire a Constituției României

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

Articolul I

Articolul 60 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 60 – Raportul în fața Parlamentului.

Avocatul Poporului prezintă Parlamentului rapoarte, anual, sau la cererea acestuia. Rapoartele pot conține recomandări privind legislația, sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Articolul II

Articolul 61 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.61 – Rolul și structura.

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român.

(2) Parlamentul este unicameral.

Articolul III

Articolul 62 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, își schimbă titulatura, iar alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art.62 – Alegerea Parlamentului.

(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit Legii electorale.

(3) Numărul membrilor Parlamentului se stabilește prin Legea electorală, în raport cu populația țării și nu poate fi mai mare de 300 de Deputați.

Articolul IV.

Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 63 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art.63 – Durata mandatului.

(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, până la încetarea acestora.

(2) Alegerile pentru Parlament se desfășoară în cel mult 3 Luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.

(4) Mandatul Parlamentului se prelungește până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate Legi organice.

Articolul V

Articolul 64 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 64 – Organizarea internă.

(1) Organizarea si funcționarea Parlamentului se stabilește prin Regulament propriu. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prevăzute în Bugetul aprobat de acesta.

(2) Parlamentul își alege un birou permanent. Președintele Parlamentului este ales pe toată durata mandatului Parlamentului. Ceilalți membri ai biroului permanent sunt aleși la începutul fiecărei Sesiuni. Președintele Parlamentului și membrii biroului permanent pot fi revocați înainte de expirarea mandatului.

(3) Deputații, membri ai Parlamentului, se pot organiza în Grupuri parlamentare, potrivit Regulamentului Parlamentului.

(4) Parlamentul își constituie Comisii Permanente și poate institui Comisii de Anchetă sau alte Comisii Speciale.

(5) Biroul permanent și Comisiile Parlamentare se alcătuiesc potrivit configurației politice a Parlamentului.

Articolul VI

Articolul 65 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 65 – Rolul Parlamentului.

(1) Primește mesajului Președintelui României.

(2) Aprobă bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Declară mobilizarea totală sau parțială.

(4) Declară starea de război.

(5) Hotărăște suspendarea sau încetarea ostilităților militare.

(6) Aprobă strategia națională de apărare a țării.

(7) Examinează rapoartele Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

(8) Numește, la propunerea Președintelui României, directorii Serviciilor de Informații și exercită controlul asupra activității acestor Servicii.

(9) Numește Avocatul Poporului.

(10) Stabilește statutul deputaților, indemnizația şi celelalte drepturi ale acestora;

(11) Declanșează procedura de demitere a Președintelui României.

(12) Hotărăște punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare.

(13) Adoptă Legi constituționale, Legi organice și Legi ordinare.

Articolul VII

Articolul 66 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.66 – Sesiuni.

(1) Parlamentul se întrunește în două Sesiuni ordinare pe an. Prima Sesiune începe în luna Februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii Iunie. A doua Sesiune începe în luna Septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii Decembrie.

(2) Parlamentul se întrunește și în Sesiuni extraordinare, la cererea Președintelui României, a Biroului Permanent al Parlamentului sau a cel puțin o treime din numărul Deputaților.

(3) Convocarea Parlamentului se face de Președintele acestuia.

Articolul VIII

Articolul 67 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 67 – Actele juridice şi cvorumul legal.

Parlamentul adoptă legi, hotărâri şi moțiuni, în prezența majorității membrilor.

Articolul IX.

Articolul 68 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 68 – Caracterul public al ședințelor

(1) Ședințele Parlamentului sunt publice.

(2) Parlamentul poate hotărî ca anumite Ședințe să fie secrete.

Articolul X.

Secțiunii a 2-a a Titlului III, capitolul I din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, își schimbă titulatura și va avea următoarea formă:

Statutul deputaților.

Articolul XI.

Alineatul (1) al articolului 69 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.69 – Mandatul reprezentativ.

(1) În exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciul poporului.

Articolul XII.

Articolul 70 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.70 – Mandatul deputaților.

(1) Deputații intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Parlamentului, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin Lege organică.

(2) Calitatea de Deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

Articolul XIII.

Alineatul (1) al articolului 71 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se abrogă.

Articolul XIV.

Alineatul (2) al articolului 71 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 71 – Incompatibilități.

(2) Calitatea de Deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului.

Articolul XV.

Articolul 72 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 72 – Imunitatea parlamentară.

(1) Deputații nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(2) Deputații pot fi urmăriți şi trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Parlamentului, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație şi Justiție.

(3) În caz de infracțiune flagrantă, deputații pot fi reținuți şi supuși percheziției. Ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Parlamentului asupra reținerii şi a percheziției. În cazul în care Parlamentul constată că nu există temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.

Articolul XVI.

Litera (c) a alineatului (3) al articolului 73 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.73 – Categorii de Legi.

c) statutul Deputaților, indemnizația și celelalte drepturi ale acestora;

Articolul XVII.

Alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 74 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 74 – Inițiativa legislativă.

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Parlament.

(4) Deputații şi cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.

Articolul XVIII.

Alineatul (1) al articolului 74 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se abrogă.

Articolul XIX

Articolului 75 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se abrogă.

Articolul XX.

Articolul 76 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 76 – Adoptarea legilor şi a hotărârilor

(1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentul Parlamentului se adoptă cu votul majorității membrilor acestuia.

(2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor Parlamentului prezenți.

(3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentul Parlamentului.

Articolul XXI.

Alineatul (2) al articolului 82 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.82 – Validarea mandatului și depunerea jurământului.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Parlamentului, următorul jurământ:

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea si priceperea pentru propășirea spirituală si materială a poporului român, să respect Constituția și Legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Articolul XXII.

Alineatul (2) al articolului 89 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea președintelui Parlamentului şi a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Articolul XXIII

Alineatele (1) și (2) ale articolului 95 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 95 – Suspendarea din funcție.

(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul majorității deputaților, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților şi se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui.

Articolul XXIV

Alineatele (1) și (2) ale articolului 96 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art.96 – Punerea sub acuzare.

(1) Parlamentul cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților poate hotărî punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare.

(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce i se impută.

Articolul XXV.

Alineatul (1) al articolului 98 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 98 – Interimatul funcției

(1) Dacă funcția de Președinte devine vacantă ori dacă Președintele este suspendat din funcție sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuțiile, interimatul se asigură de președintele Parlamentului.

Articolul XXVI.

Alineatul (3) al articolului 103 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 103 – Investitura.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Parlament. Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților.

Articolul XXVII.

Alineatul (1) al articolului105 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.105 – Incompatibilități.

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de Deputat. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizațiilor cu scop comercial.

Articolul XXVIII.

Alineatul (1) al articolului 107 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.107 – Primul ministru.

(1) Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Parlamentului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.

Articolul XXIX.

Alineatul (2) al articolului 109 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.109 – Răspunderea membrilor Guvernului.

(2) Numai Parlamentul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competenta de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Articolul XXX.

Alineatul (1) al articolului 111 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.111 – Informarea Parlamentului.

(1) Guvernul și celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile si documentele cerute de Parlament sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. In cazul în care o Inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.

Articolul XXXI.

Articolul 112 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.112 – Întrebări, interpelări și moțiuni simple.

(1) Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați, in condițiile prevăzute de regulamentul Parlamentului.

(2) Parlamentul poate adopta o moțiune simplă prin care să-si exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.

Articolul XXXII.

Articolul 113 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 113 – Moțiunea de cenzură.

(1) Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității deputaților.

(2) Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al Deputaților și se comunică Guvernului la data depunerii.

(3) Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în Parlament.

(4) Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit articolului 114.

Articolul XXXIII

Alineatele (1) și (4) ale articolului 114 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 114 – Angajarea răspunderii Guvernului

(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

(4) În cazul în care Președintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în Parlament.

Articolul XXXIV.

Alineatul (5) al articolului 115 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 115 – Delegarea legislativă

(5) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Parlament şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Parlamentul dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Parlamentul nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată respinsă. Ordonanța de urgență cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

Articolul XXXV.

Literele (a) și (b), ale alineatului (2) al articolului 115 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 133 – Rolul şi structura

(a) 14 sunt aleși in adunările generale ale magistraților și validați de Parlament. Aceștia fac parte din două secții, una pentru judecători și una pentru procurori. Prima secție este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori;

(b) doi reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Parlament. Aceștia participă numai la lucrările în plen;

Articolul XXXVI.

Alineatul (3) al articolului 140 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 140 – Curtea de conturi.

(3) La cererea Parlamentului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice si raportează despre cele constatate.

Articolul XXXVII.

Alineatul (3) al articolului 142 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 142 – Structura.

(3) Șase judecători sunt numiți de Parlament și trei de Președintele României.

Articolul XXXVIII.

Literele (a), (b), (c) și (e)  ale articolului 146 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 146 – Atribuții

Curtea Constituțională are următoarele atribuții:

  1. a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a președintelui Parlamentului, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație şi Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați, precum şi, din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
  2. b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale, la sesizarea președintelui Parlamentului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați;
  3. c) se pronunță asupra constituționalității regulamentului Parlamentului, la sesizarea președintelui acestuia, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați;
  4. e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a președintelui Parlamentului, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii;

Articolul XXXIX.

Articolul 148 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003,  se abrogă.

Articolul XXXX.

Articolul 149 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003,  se abrogă.

Articolul XXXXI.

Alineatul (1) al articolului 150 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 150 – Inițiativa revizuirii

(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de Președintele României la propunerea Guvernului, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum şi de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

Articolul XXXXII.

Alineatul (1) al articolului 151 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 151 – Procedura de revizuire

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Parlament, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia.

Articolul XXXXIII.

Articolul 155 din Constituția României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 155 – Dispoziții tranzitorii.

(1) Odată cu intrarea în vigoare a Legii de revizuire a Constituției, Parlamentul este dizolvat și Guvernul organizează alegeri parlamentare conform articolului 63 alineatul (2). Alegerile se vor desfășura conform prevederilor Legii electorale pentru alegerea Camerei Deputaților.

2) Până la întrunirea noului Parlament Proiectele de Legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a Legii de revizuire.

(3) După întrunirea noului Parlament Proiectele de Legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor Constituției revizuite.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu respectarea art.151, alineat (1) din Constituția României republicată.