Proiect de modificare statut…

Capitolul II

Membrii Partidului Adevăr și Dreptate

Dispoziții generale.

Art. 14. Criterii principiale.

 1. PAD, este un partid alcătuit din oameni competenți, morali, cu viziuni moderne, un partid care promovează, în toate împrejurările, interesele țării și ale poporului său.
 2. PAD, este partidul oamenilor cu un spirit dezvoltat al adevărului și al dreptății.
 3. Principalele noastre criterii de eligibilitate, pentru depunerea candidaturilor, atât pentru funcțiile din partid, cât și pentru alegerile din România sau pentru Parlamentul European, sunt:
  a) respect față de valorile naționale;
  b) o bună pregătire profesională;
  c) moralitate;
  d) istoric curat;
  e) echilibru.
 4. Toți membrii partidului care corespund criteriilor enumerate în acest articol la alineat (3) precum și legilor în vigoare, au șanse egale în a candida pentru funcțiile existente în partid, au șanse egale în a candida, în numele acestuia, pentru funcții de demnitate publică în plan intern sau extern.
 5. În Partidul Adevăr și Dreptate există două categorii de membri:
  a. membri fondatori: participă activ la acțiunile partidului, susțin constant partidul, din toate punctele de vedere, au posibilitatea de a candida la structurile sale de conducere, au posibilitatea de ași depune candidatura pentru ocuparea unor funcții în stat, au drept de vot;
  b. membri activi: sunt membri care participă la toate acțiunile partidului, susțin constant partidul din toate punctele de vedere, au posibilitatea de a candida pentru ocuparea de funcții în structurile sale de conducere, au posibilitatea de ași depune candidatura pentru diferite funcții în stat, au drept de vot decizional în cadrul partidului.

Art. 15. Dobândirea calității de membru al Partidului Adevăr și Dreptate.

 1. Poate să devină membru al PAD orice cetățean român cu drept de vot, din țară sau din afara granițelor țării, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) are vârsta minimă de 18 ani;
  b) recunoaște, adoptă și respectă regulile conținute în documentelor fundamentale ale partidului: Statutul, Programul Politic, Regulamentul de Organizare și Funcționare;
  c) nu se află în nici una dintre situațiile de interdicție prevăzute în Legea partidelor politice.
 2. Solicitarea dobândirii calității de membru al PAD se realizează prin completarea unei cereri tip de înscriere, care se va putea găsi și pe site-ul oficial al PAD, și care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, adică: nume și prenume, domiciliul stabil, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, un număr de telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia actuală/trecută, locul de muncă.
 3. De asemenea în cererea de înscriere în PAD va fi trecut, conform legii, și următorul text: Declar, pe proprie răspundere, că nu sunt membru/membră a niciunui alt partid politic.
 4. Cererea de înscriere, semnată și datată, va fi depusă sau trimisă la secretariatul general al PAD.
 5. Solicitantul va primi un răspuns, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la sosirea ei la secretariatul general al PAD.
 6. Atestarea apartenenței la PAD ca și membru se face în baza eliberării carnetului de membru de către secretariatul general al partidului, pentru fiecare persoană care a dobândit această calitate. Membrii fondatori îl primesc din oficiu.
 7. Membrii de partid ai filialei sunt înscriși în registrul de evidentă al filialei, membrii sucursalei sunt înscriși în registrul de evidență al sucursalei, precum și în registrul de evidență națională a membrilor, aceste registre putând fiind realizate atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu metodologia stabilită de către secretariatul general al PAD.
 8. Registrele de evidentă a membrilor se actualizează permanent.

Art. 16. O persoană nu poate deveni membru al PAD dacă:

 1. Îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești.
 2. Promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranță, extremism.
 3. I s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 17. Drepturile și îndatoririle membrilor Partidului Adevăr și Dreptate.

 1. Membrii Partidului Adevăr și Dreptate au următoarele drepturi:
  a. să participe la ședințele PAD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea partidului;
  b. să fie informați la timp și corect cu privire la activitățile partidului și a reprezentanților acestuia în instituțiile publice;
  c. să promoveze inițiative politice proprii prin dezbateri în interiorul partidului;
  d. să își exprime liber opiniile în cadrul partidului cu privire la opțiunile politice ale acestuia, la activitatea structurilor sale de conducere, precum și a reprezentanților săi în funcții numite sau alese;
  e. să își exprime în mod liber opiniile politice în afara partidului, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor PAD, asumate prin statut, programului politic și regulamentului de organizare și funcționare (ROF);
  f. să fie aleși în funcții ale PAD, în condițiile prezentului statut și ale regulamentului de organizare și funcționare (ROF);
  g. să aleagă prin vot candidații pentru funcții în partid, pentru alegerile generale sau locale, pentru alegerile prezidențiale sau pentru parlamentul european;
  h. să propună și să fie propuși pentru a candida pe listele electorale, la alegerile locale, naționale și europene, în condițiile prezentului statut, ale regulamentului de organizare și funcționare (ROF) și ale legilor în vigoare;
  i. să aleagă prin vot componenta organismelor structurilor PAD;
  j. să fie consultați periodic, de către liderii partidului, în problemele politice, economice, sociale și/sau organizatorice;
  k. să participe la votul online;
  l. să fie apărați de către PAD împotriva atacurilor și presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social;
  m. să se apere în fața comisiei naționale de arbitraj și disciplină (CNAD), sau a comisiei de arbitraj și disciplină a filialei (CADF), atunci când fac obiectul unei sancțiuni;
  n. să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor în cadrul PAD;
  o. să se folosească de baza materială a partidului, dar numai în interesul acestuia;
  p. să participe la toate cursurile și taberele de pregătire politică organizate de partid;
  q. să se autosuspende din partid;
  r. să demisioneze în orice moment din partid, fără să își motiveze decizia.
 2. Membri PAD au următoarele îndatoriri:
  a. să respecte Constituția și legile țării, să cunoască și să respecte statutul și regulamentul de organizare și funcționare (ROF), programul politic al PAD;
  b. să acționeze cu fermitate pentru apărarea suveranității și a identității naționale, a tradițiilor, a unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
  c. să participe activ la susținerea candidaților PAD în alegeri;
  d. să propună planuri și proiecte legislative pentru dezvoltarea țării și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor săi;
  e. să manifeste o activitate susținută și constructivă în partid;
  f. să își respecte colegii de partid și să se supună hotărârilor conducerii partidului;
  g. să promoveze partidul și programul său politic, activitatea și realizările PAD;
  h. să aducă noi membri în partid;
  i. să participe la adunările generale desfășurate în organizația din care face parte;
  j. să participe la cursurile și taberele de pregătire politică organizate de partid;
  k. să își îndeplinească întocmai atribuțiilor prevăzute în statut și în regulamentul de organizare și funcționare;
  l. să nu atace și să nu defăimeze public PAD, conducerea acestuia, sau pe oricare alt membru;
  m. să nu exprime în mod public, în numele partidului, opinii și păreri ce contravin principiilor și obiectivelor acestuia, conținute în statut, regulamentul de organizare și funcționare și programul politic;
  n. să nu participe la manifestări care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială;
  o. să dovedească unitate în cadrul partidului;
  p. să respecte libertatea de opinie și să susțină proiectele colegilor de partid;
  q. să nu aducă daune imaginii și prestigiului PAD;
  r. să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității partidului;
  s. să participe la votul online;
  t. să își plătească la timp cotizația de membru al PAD.

Art.18. Membrii Partidului Adevăr și Dreptate înțeleg că primirea lor în partid, drepturile și îndatoririle conferite, sunt responsabilități asumate.

Art.19. Abateri disciplinare ale membrilor PAD.

 1. Faptele care atrag sancțiuni graduale, în funcție de gravitate, sunt:
  a. condamnarea penală, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, în România sau în străinătate;
  b. comportament, imoral, agresiv, violent, jignitor în interiorul sau exteriorul partidului;
  c. indicii temeinice privind comiterea unor fapte grave de natură penală;
  d. incompatibilitățile constatate definitiv de instanțele judecătorești;
  e. indicii temeinice privind cumpărarea sau tentativa de a cumpăra voturi, influențarea sau tentativa de a influența intenția de vot prin promisiunea de bunuri sau câștiguri de orice altă natură, potrivit legii;
  f. acțiuni ale membrilor de partid aflați în funcții publice contrare prevederilor legale privind conflictul de interese;
  g. stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al securității represive ceaușiste în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  h. promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism;
  i. încălcarea gravă a normelor de morală publice de către membrii de partid aflați în exercitarea unor funcții în instituțiile publice;
  j. folosirea calităților oficiale de către membrii de partid, aflați în funcții publice sau de conducere, pentru obținerea de avantaje, de orice natură, pentru ei sau pentru alții;
  k. menținerea funcțiilor remunerate în cadrul sindicatelor de către membrii de partid, după ce aceștia au fost aleși în funcții publice;
  l. nedepunerea în termen legal a declarațiilor de avere și de interese, conform legii;
  m. nedepunerea declarațiilor de avere și de interese la comisiile de arbitraj și disciplină de către membrii de partid înainte de numirea în funcții publice sau de depunerea candidaturii pentru funcții publice alese;
  n. asumarea unor angajamente politice, în numele și pe seama partidului, cu alte partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organismelor competente ale PAD sau arogarea mincinoasă de funcții, drepturi sau responsabilități în cadrul partidului;
  o. defăimarea PAD sau luarea în derâdere a unor acțiuni ale sale;
  p. nerespectarea hotărârilor structurilor de conducere ale partidului;
  q. refuzul nejustificat de a participa la campanile electorale ale partidului;
  r. orice acțiune care aduce prejudicii partidului, membrilor săi, documentelor sale fundamentale.

Art. 20. Pierderea sau încetarea calității de membru al PAD.

 1. Calitatea de membru al Partidul Adevăr și Dreptate se poate pierde automat prin demisie, radiere, excludere, în următoarele situații:
  a. demisie unilaterală;
  b. înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic; se consideră demisie de drept din PAD;
  c. se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-o situație de incompatibilitate cu cele prezentate la art.16;
  d. în caz de deces, sau de pierdere a drepturilor electorale;
  e. în cazul în care se constată o neplată a cotizației de membru pe o perioadă mai mare de trei luni;
  f. în toate cazurile arătate la art. 19 punctul (1), în conformitate cu o decizie a comisiei de arbitraj.
 2. Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare și ale regulamentului de organizare și funcționare, conform legii.
 3. Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare imediat, la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză.
 4. Membrii fondatori își pierd calitatea de membri ai PAD, prin demisie sau prin excludere, în următoarele situații:
  a. apare un verdict al CNAS de colaborator al fostei securități
  b. nu au nici un fel de activitate în cadrul partidului, iar absența lor îndelungată (mai mult de șase luni), nu are o justificare obiectivă;
  c. suferă o condamnare penală cu suspendarea unor drepturi;
  d. prin acțiunile lor aduc prejudicii grave partidului.
 5. În situația în care un membru fondator al PAD demisionează sau este exclus, el își va pierde toate atribuțiile, drepturile și responsabilitățile legate de PAD, rămânând doar în istoricul partidului ca și membru fondator.

Art. 21. Sancțiunii disciplinare și procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor PAD.

 1. În toate cazurile prevăzute de statut și de regulamentul de organizare și funcționare, membrilor PAD li se poate aplica, una dintre următoarele sancțiuni:
  a. atenționare scrisă;
  b. avertisment scris;
  c. suspendarea, pe anumite termene, a unor drepturi sau prerogative pe care un membru le poate avea în interiorul partidului, suspendarea din funcțiile deținute;
  d. suspendare temporară;
  e. retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții PAD care dețin funcții în administrația publică locală, județeană sau națională;
  f. demiterea din funcțiile ocupate în partid;
  g. excluderea din partid;
 2. Calitatea de membru al PAD mai poate înceta prin demisie sau autosuspendare, ambele având efect imediat.
 3. Membrii PAD, din organele naționale, precum și cei aflați în parlamentul României, guvern sau parlamentul european, pot fi analizați disciplinar și sancționați, pe linie de partid, de către comisia națională de arbitraj și disciplină (CNAD).
 4. Membrii CNAD, pot fi analizați disciplinar și sancționați pe linie de partid, de către ceilalți membri ai comisiei.
 5. Membrii PAD din organele filialei precum și cei aflați în structurile de conducere ale administrațiilor județene pot fi analizați disciplinar și sancționați de către comisia de arbitraj și disciplină a filialei.
 6. Membrii comisiei de arbitraj și disciplină a filialei (CADF) pot fi analizați și sancționați de către comisia națională de arbitraj și disciplină (CNAD).
 7. Membrii PAD din organele unei sucursale, cei aflați în structurile de conducere ale administrației locale, precum și toți ceilalți membrii ai PAD din localitate pot fi analizați disciplinar și sancționați de către comisia de arbitraj și disciplină a filialei (CADF).

Art. 22. Procedura generală prin care sancțiunile pot fi aplicate membrilor.

 1. În momentul în care comisia de arbitraj și disciplină primește o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine statutului, programului politic sau regulamentului de organizare și funcționare ale PAD, ea are obligația ca în maxim 10 (zece) zile lucrătoare să analizeze situația respectivă și să stabilească data și ora ședinței de analiză a cazului respectiv.
 2. Comisia comunică persoanei în cauză data, ora și locul în care va avea loc ședința.
 3. Persoana respectivă se prezintă la audieri și își prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă.
 4. În maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data ședinței, comisia se pronunță și emite o decizie pe care o trimite/depune, în scris, la secretariatul de care aparține persoana în cauză.
 5. Secretariatul anunță imediat membrul respectiv care se va prezenta și va ridica, sub semnătură, decizia.
 6. În toate cazurile în care un membru primește o sancțiune de la comisia de arbitraj și disciplină a filialei (CADF), are o singură cale de atac, pe care o poate declanșa în maxim 15 zile de la primirea deciziei: comisia națională de arbitraj și disciplină (CNAD).
 7. CNAD va judeca în maxim 30 (treizeci) de zile contestația, după audierea contestatarului, sau în lipsă, și va emite o decizie definitivă și irevocabilă.
 8. Decizia va fi depusă/trimisă la secretariatul sucursalei de care aparține persoana în cauză, care va fi informată imediat despre verdictul final apoi, i se va preda, sub semnătură, documentul aferent.
 9. Deciziile CNAD, pot fi atacate doar în adunarea generală națională, care va da o hotărâre definitivă și irevocabilă, cu excepția celor prin care CNAD admite sau respinge contestațiile împotriva deciziilor comisiei de arbitraj și disciplină a filialei (CADF, care nu mai au nici o cale de atac. Acestea sunt definitive și irevocabile și sunt puse în aplicare de către consiliul național director (CND).
 10. Toate deciziile comisiilor de arbitraj și disciplină vor fi publice, în interiorul partidului, împreună cu motivațiile aferente, prin publicarea lor pe site-ul oficial al partidului, la rubrica informații interne.