(Dacă doriți un dialog direct pe această temă intrați în acest grupul nostru whatsapp de dialog. Vor avea loc, de trei ori pe săptămână dezbateri pe această temă, iar linkul de conectare pe platforma de conferințe online, ZOOM, in zona privată, îl veți găsi doar aici: https://chat.whatsapp.com/HSgPKeS48DCGEygDCsKgqQ)

–  din proiectul de lege de revizuire a Constituției României – 

Art. 2. Suveranitatea.

(1) Suveranitatea națională aparține cetățenilor țării, care o exercită prin referendum, precum și prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte.               

(2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Art. 47. Drepturile cetățenilor cu drept de vot.

(1) Cetățenii cu drept de vot pot lua parte la referendum și la alegerea organelor reprezentative.

(2) Cetățenii cu drept de vot, cu excepția celor nominalizați la articolul 25 alineat (6), pot face parte din comitetele de inițiativă care promovează Inițiative cetățenești.

(3) Cetățenii cu drept de vot pot constitui comitete de inițiativă și pot acționa în următoarele direcții:

a) revizuirea Constituției;

b) demiterea Președintelui;

c) dizolvarea Parlamentului;

d) aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale; 

e) retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;

f) promovarea de legi;

g) respingerea Hotărârilor Parlamentului;

h) respingerea legilor adoptate de Parlament;

i) demiterea unui ministru al Guvernului;

j) respingerea actelor juridice încheiate de Guvern, acte care vizează bunuri proprietate publică;

k) demiterea Primarului sau a Președintelui Regiunii;

l) dizolvarea Consiliului Local sau Regional;

m) promovarea proiectelor de Hotărâri locale sau regionale;

n) respingerea Hotărârilor locale sau regionale;

o) respingerea Dispozițiilor Primarilor sau ale Președinților Regiunilor.

TITLUL VI. Referendumul național. Inițiativa revizuirii Constituției. Inițiativa legislativă. Referendumul local. Termene.

CAPITOLUL I. Referendumul național. Temele referendumului național.

Art. 156. Referendum național.

(1) Referendumul național constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor țării.

(2) Referendumul național se validează indiferent de numărul participanților la vot. Varianta care a întrunit majoritate voturilor valabil exprimate este adoptată. 

(3) Referendumul național poate fi declanșat de:

a) Președintele României;

b) Parlamentul României, odată cu declanșarea procedurii de demitere a Președintelui României;

c) cetățenii României conform art. 157 alineatele (3) și (4).

Art. 157. Temele referendumului.

(1) Tema referendumului național inițiat de Președintele României se stabilește prin Decret.

(2) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, asupra legilor și Hotărârilor Parlamentului, atunci când acestea au ca temă: 

a) revizuirea Constituției; 

b) aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale; 

c) retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale.

(3) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 500.000 de cetățeni cu drept de vot, în cazul declanșării unor Inițiative cetățenești care au ca temă: 

a) revizuirea Constituției; 

b) demiterea Președintelui; 

c) dizolvarea Parlamentului; 

d) aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;

e) retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale.

(4) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor  se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 100.000 de cetățeni cu drept de vot, în următoarele situații:

a) sunt declanșate Inițiative legislative cetățenești iar acestea sunt respinse de Parlament; 

b) sunt declanșate Inițiative legislative cetățenești iar Parlamentul adoptă o formă diferită de cea propusă de cetățeni; 

c) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a legilor adoptate de Parlament; 

d) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Hotărârilor Parlamentului; 

e) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a unor Hotărâri ale Președintelui care vizează bunuri ale proprietății publice.

CAPITOLUL II. Revizuirea Constituției.

Art.158. Inițiativa revizuirii Constituției.

(1) Revizuirea parțială sau totală a Constituției poate fi inițiată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

(2) Președintele, deputații și cetățenii care exercită dreptul la inițiativa legislativă de revizuire vor prezenta propuneri legislative de revizuire numai în forma cerută pentru proiectele de Legi.

Art. 159. Limitele revizuirii.

(1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar şi indivizibil al statului român, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

 (2) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgență şi nici în timp de război.

Art. 160. Procedura de revizuire.

(1) Proiectul legii de revizuire a Constituției promovat de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot, este trimis spre avizare Consiliului Legislativ al Parlamentului și Curții Supreme.

(2) Consiliul Legislativ al Parlamentului și Curtea Supremă sunt obligate să se pronunțe asupra proiectului de lege de revizuire a Constituției în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestuia. Avizul acestora este obligatoriu și are caracter consultativ.

(3) Dacă avizele Consiliului Legislativ al Parlamentului sau al Curții Supreme nu sunt transmise în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora, avizul se consideră pozitiv.

(4) Inițiativa de revizuire a Constituției promovată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot, este supusă adoptării de către Parlamentul României.

(5) Parlamentul trebuie să se pronunțe asupra inițiativelor de revizuire a Constituției declanșate de Președinte, deputați, sau de cetățeni, în cel mult 120 de zile lucrătoare de la depunerea acestora la Parlament. Inițiativa de revizuire este adoptată, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul deputaților.

(6) Inițiativa de revizuire a Constituției promovată de Președintele României, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot, adoptată de către Parlament, este supusă referendumului național, odată cu primul referendum național dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare, de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului de adoptare a inițiativei legislative de revizuire a Constituției.

(7) Dacă Parlamentul nu se pronunță în cel mult 120 de zile de la depunerea inițiativelor legislative de revizuire, acestea se consideră respinse.

(8) Dacă Parlamentul respinge inițiativa de revizuire a Constituției declanșată de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot, aceasta este supusă referendumului național, odată cu primul referendum național dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare, de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului de adoptare a inițiativei legislative de revizuire a Constituției.

 (9) Dacă Parlamentul a adoptat o formă a proiectului legii de revizuire a Constituției, diferită de cea propusă prin Inițiativa legislativă cetățenească, se organizează referendum odată cu primul referendum național care urmează momentului publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului prin care aceasta certifică adoptarea unui proiect de lege de revizuire diferit de cel al cetățenilor, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la momentul publicării.

(10) În cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:

a) forma proiectului legii de revizuire a Constituției, propusă prin inițiativă cetățenească;

b) forma proiectului legii de revizuire a Constituției adoptată de Parlament; 

(11) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

(12) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum.

(13) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea inițiativei cetățenești de aderare la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale, sau retragere din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale, referendumul național se organizează odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.

CAPITOLUL III. Inițiativa legislativă.

Art. 161. Inițiativa legislativă.

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Președintelui, 5% din numărul total al deputaților, sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

(2) Președintele, deputații și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă vor prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de Legi.

(3) Proiectele legislative se supun dezbaterii Parlamentului care se pronunță în termen de maximum 120 de zile lucrătoare asupra acestora. Pentru proiectele legislative care privesc codurile de procedură civilă sau penală și unele legi de complexitate deosebită, termenul este de maximum 180 de zile lucrătoare. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi au fost adoptate și sunt transmise spre promulgare Președintelui României.

(4) Inițiativele legislative cetățenești, pot fi adoptate de Parlament, pot fi respinse, sau acesta poate adopta o formă diferită a proiectului legii,  față de cel propus de cetățeni.

(5) Inițiativele legislative adoptate de Parlament, sunt publicate în Monitorul Oficial și sunt transmise spre promulgare Președintelui după 100 de zile lucrătoare de la publicare, dacă în această perioadă Autoritatea Electorală Permanentă nu certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea unei inițiative cetățenești de respingere a legii.

(6) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea inițiativei cetățenești de respingere a proiectului de lege adoptat de Parlament, referendumul național pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular a proiectului de lege respectiv, se organizează odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.

7) Dacă Parlamentul a respins un proiect de lege promovat prin inițiativă legislativă cetățenească, se organizează referendumul național pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular a proiectului de lege respectiv, odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.

(8) Dacă proiectul de lege promovat prin inițiativă legislativă cetățenească este aprobat de cetățeni prin referendum aceasta se transmite spre promulgare Președintelui României în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial a validării rezultatului referendumului de către Curtea Supremă.

(9) Dacă Parlamentul adoptă o formă a proiectului de lege diferită de forma promovată prin inițiativa legislativă cetățenească, se organizează referendum odată cu primul referendum național care urmează momentului publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.

(10) În cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:

a) forma proiectului legii promovată prin inițiativa cetățenească;

b) forma proiectului legii adoptată de Parlament; 

(11) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

(12) Varianta aprobată prin referendum se transmite spre promulgare Președintelui României în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, a validării rezultatului referendumului de către Curtea Supremă.

CAPITOLUL II. Referendumul local. Temele referendumului local.

Art. 162. Referendumul local.

(1) Referendumul local constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor dintr-o unitate administrativ – teritorială asupra problemelor de interes local.

(2) Referendumul local se validează indiferent de numărul participanților la vot. Varianta care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate este adoptată.

(2) Referendumul local poate fi declanșat de cetățenii cu drept de vot dintr-o comună (oraș) sau regiune conform art.163.

Art.163. Temele referendumului local.

(1) Exprimarea prin referendum local a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 5% dintre cetățeni cu drept de vot, dintr-o comună (oraș) sau dintr-o regiune, atunci când inițiativele cetățenești au drept temă:

a) demiterea Președintelui Regiunii sau a Primarului;

b) dizolvarea Consiliului Local sau a Consiliului Regional.

(2) Exprimarea prin referendum local a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 5% dintre cetățeni cu drept de vot, dintr-o comună (oraș) sau dintr-o regiune, atunci când:

a) sunt declanșate inițiative cetățenești materializate prin proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului Regional, iar acestea sunt respinse;

b) sunt declanșate inițiative cetățenești materializate prin proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului Regional și acestea adoptă o formă diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească;

c) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Hotărârilor ale Consiliului Local sau Consiliului Regional;

d) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Dispozițiilor emise de Primari sau Președinții Regiunilor. 

Art. 164. Procedură pentru dizolvarea Consiliul Local sau Regional, pentru demiterea Primarului sau a Președintelui Consiliului Local.

(1) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru dizolvarea Consiliul Local sau Regional, pentru demiterea Primarului sau a Președintelui Consiliului Local, referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente.

(2) Dacă cetățenii aprobă prin referendum dizolvarea Consiliul Local sau Regional, sau demiterea Primarului sau a Președintelui Consiliului Local, Autoritatea Electorală Permanentă va organiza alegeri, odată cu primul referendum național dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente, de validare a referendumului.

Art.165. Procedură pentru Hotărâri ale Consiliului Local sau Regional.

(1) Pot promova proiecte de hotărârii ale Consiliului Local sau Regional Primarul, Președintele Consiliului Regional, o pătrime din numărul total al membrilor Consiliului Local sau Regional sau cel puțin 5 % din cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ teritorială.

(2) Hotărârile adoptate de Consiliul Local sau Regional intră în vigoare la 100 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial, dacă în această perioadă nu a fost publicată în Monitorul Oficial o Decizie a Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii.

(3) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii, referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente.

(4) Dispozițiile Primarului sau ale Președintelui Consiliului Regional intră în vigoare la 100 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial, dacă în această perioadă nu a fost publicată în Monitorul Oficial o Decizie a Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Deciziei.

(5) Dacă Autoritatea Electorală Permanentă certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Deciziei Primarului sau Președintelui Consiliului Regional, referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente.

(6) Dacă Consiliul Local sau Regional a respins un proiect de Hotărâre promovat prin Inițiativă cetățenească, se organizează referendumul local, respectiv regional, pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular a proiectului de Hotărâre promovat prin inițiativă cetățenească, odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de respingere, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.

(7) Dacă proiectul de Hotărâre promovat prin Inițiativa cetățenească este aprobat de cetățeni prin referendum, aceasta se intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a validării rezultatului referendumului de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(8) Dacă Consiliul Local sau Regional adoptă o formă a proiectului Hotărârii diferită de cea propusă prin inițiativa cetățenească referendumul local se organizează odată cu primul referendum național, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii.

(9) În cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:

a) forma proiectului Hotărârii propus prin inițiativa cetățenească;

b) forma proiectului Hotărârii adoptat de Consiliul Local sau Regional; 

(10) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

 (11) Varianta aprobată prin referendum intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a validării rezultatului referendumului de către Autoritatea Electorală Permanentă.

CAPITOLUL V. Termene.

Art. 166. Termene de organizare a referendumurilor. Naționale sau locale.

(1) Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima voința, în mod regulat, în cadrul a patru referendumuri, organizate anual, în prima duminică a lunilor Martie, Iunie, Septembrie și Decembrie.

(2) Nu se organizează referendum, dacă nu există acte normative, Inițiative cetățenești, care să îndeplinească condițiile pentru a putea fi supuse votului popular în cadrul unuia dintre cele patru referendumuri anuale.

(3) Aducerea la cunoștință publică a datei și temelor referendumului se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, prin presă, radio și televiziune.

Art. 182. Actele Președintelui.

(4) Decretele care au ca obiect bunuri ale proprietății publice se publică în Monitorul Oficial, și intră în vigoare la 100 de zile de la publicare, dacă în acest interval nu a fost publicată in Monitorul Oficial o Decizie a Autorității Electorale Permanente prin care acesta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Decretului.

(5) Inițiativa cetățenească de respingere a unor Decrete, care vizează bunuri ale proprietății publice aparține unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

(6) Orice Decret, care are ca obiect bunuri ale proprietății publice poate fi anulat de Președinte, în baza expunerii de motive a Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii, oricând, în intervalul dintre adoptare și demararea campaniei electorale pentru promovarea Inițiativei cetățenești de respingere.

Art. 187. Demiterea Președintelui.

(1) 500.000 de cetățeni, în baza listelor de semnături pot solicita demiterea Președintelui României. 

(2) Referendumul național pentru demiterea Președintelui se organizează, de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de demitere a Președintelui României de către cetățeni.

(3) Dacă demiterea Președintelui României este aprobată prin referendum, Autoritatea Electorală Permanentă va organiza alegerile pentru un nou Președinte odată cu primul referendum anual care urmează, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data la care a intervenit vacanta funcției de Președinte al României.

(4) Odată cu demiterea Președintelui, Guvernul este demis. Președintele și Guvernul își vor îndeplini atribuțiile  până la depunerea jurământului de către noul Președinte și noul Guvern.

Art. 210. Dizolvarea Parlamentului.

(1) 500.000 de cetățeni cu drept de vot, în baza listelor de semnături depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, pot solicita dizolvarea Parlamentului. În acest caz, referendumul național de aprobare a dizolvării Parlamentului se organizează de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești.

(2) Parlamentul nu poate fi dizolvat în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă.

Art. 214. Adoptarea legilor. 

(2) Legile constituționale precum și Legile de ratificare a Tratatelor internaționale care prevăd aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale, ca și legile care prevăd retragerea din acestea, adoptate de Parlament, sunt supuse aprobării cetățenilor odată cu primul referendum național anual care urmează publicării Hotărârii Parlamentului în Monitorul Oficial, dar nu mai devreme de 30 de zile de la publicare.

(10) Legile adoptate de Parlament pot fi reluate în discuție și anulate oricând, în baza expunerii de motive a Inițiativelor cetățenești de respingere, în intervalul dintre adoptare și demararea campaniei electorale pentru promovarea Inițiativei cetățenești de respingere.

(11) Legile se transmit spre promulgare Președintelui României, în termen de 100 de zile lucrătoare de la publicarea acestora în Monitorul Oficial, dacă în această perioadă Autoritatea Electorală Permanentă nu certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea unei inițiative cetățenești de respingere a legii.

Art. 215. Promulgarea legii.

(1) Orice lege adoptată de Parlament, este publicată în Monitorul Oficial și este transmisă spre promulgare Președintelui după 100 de zile lucrătoare de la publicare, dacă în această perioadă Autoritatea Electorală Permanentă nu certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea unei inițiative cetățenești de respingere a legii.

(2) Legile aprobate prin  referendum național de către cetățeni sunt  promulgate de Președinte în maximum 3 zile lucrătoare scurse de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a validării rezultatului referendumului.

(4) Dacă Președintele cere reexaminarea legii, promulgarea se face în cea de a 100 zi lucrătoare de la primirea legii adoptate după reexaminare.

(5) Președintele poate promulga o lege, așa după cum se arată la alineatul (3), numai dacă, nu a fost publicată în Monitorul Oficial o Decizie a Autorității Electorale Permanente prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a legii.

(6) Dacă a fost declanșată o Inițiativă cetățenească de respingere a legii și legea nu a fost respinsă prin referendum promulgarea legii se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Supreme prin care validează rezultatul referendumului.

Art. 217. Administrația Publică Locală. Principii de bază.

(2) Alegerile pentru Președintele Regiuni, Primar, Consiliul Regional și Consiliul Local se desfășoară o dată la patru ani în același timp cu referendumul național organizat în luna septembrie.

(5) Inițiativa cetățenească la nivelul unităților administrativ-teritoriale, aparține unui număr de cel puțin 5% dintre cetățenii cu drept de vot din respectiva unitate administrativ teritorială.

(6) Cetățenii cu drept de vot, din unitățile administrativ-teritoriale, au dreptul de a respinge Dispozițiile emise de Primari sau Președinților Regiunilor înainte ca acestea să producă efecte, în condițiile prevăzute de legea organică.

(7) Cetățenii cu drept de vot, din unitățile administrativ-teritoriale, au dreptul de a respinge Hotărârile Consiliilor unităților administrativ-teritoriale înainte ca acestea să producă efecte, în condițiile prevăzute de legea organică.

(8) Inițiativele cetățenești privind adoptarea de Hotărâri ale Consiliilor unităților administrativ-teritoriale, susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului local, dacă au fost respinse de acestea, în condițiile prevăzute de legea organică.

(9) Inițiativele cetățenești,  privind demiterea Primarului sau a Președintelui Regiunii, susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului local, în condițiile prevăzute de legea organică.

(10) Inițiativele cetățenești, privind dizolvarea Consiliului Local și / sau al Consiliului Regional, susținute de cetățenii cu drept de vot vor fi supuse referendumului local, în condițiile prevăzute de legea organică.

Art.223. Consiliul Legislativ.

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României.

(2) Consiliul Legislativ funcționează în cadrul Curții Supreme, cu atribuții concrete prevăzute de Legea organică.

Art. 224. Autoritatea Electorală Permanentă.

(1) Autoritatea Electorală Permanentă are rolul de a asigura organizarea şi desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă funcționează în cadrul Curții Supreme, cu atribuții concrete prevăzute de Legea organică și își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, eficienței, profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității.