–  din Proiectul „Constituția Renașterii” – 

(1) Suveranitatea națională aparține cetățenilor români, care o exercită prin referendum, precum și prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Art. 47. Drepturile cetățenilor cu drept de vot.

(1) Cetățenii cu drept de vot pot lua parte la referendum și la alegerea organelor reprezentative.
(2) Cetățenii cu drept de vot, cu excepția celor nominalizați la articolul 25 alineat (5), pot face parte din comitetele de inițiativă care promovează Inițiative cetățenești.
(3) Cetățenii cu drept de vot pot constitui comitete de inițiativă și pot acționa în următoarele direcții:
a) revizuirea Constituției;
b) demiterea Președintelui;
c) dizolvarea Parlamentului;
d) aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;
e) retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;
f) promovarea de proiecte de legi;
g) respingerea Hotărârilor Parlamentului, altele decât cele care fac referire la Regulamentul său;
h) respingerea legilor adoptate de Parlament;
i) demiterea unui ministru al Guvernului;
j) respingerea actelor juridice încheiate de Guvern (Președinte), acte care vizează bunuri proprietate publică;
k) demiterea Primarului sau a Președintele Regiunii;
l) dizolvarea Consiliului Local sau Regional;
m) promovarea proiectelor de Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Regionale;
n) respingerea Hotărârilor Consiliilor Locale sau Regionale;
o) respingerea Dispozițiilor Primarilor sau ale Președinților Regiunilor.

Art. 156. Referendum național.

(1) Referendumul național constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor țării. El se validează indiferent de numărul participanților la vot, varianta care a întrunit majoritate voturilor valabil exprimate, fiind adoptată. 

(2) Referendumul național poate fi declanșat de:

a) Președintele României, după consultarea Parlamentului cu privire la probleme de interes național;

b) Parlamentul României, odată cu declanșarea procedurii de demitere a Președintelui României;

c) cetățenii României conform art. 157 alineatele (3) și (4).

Art. 157. Temele referendumului.

(1) Tema referendumului național inițiat de Președintele României se stabilește prin Decret.

(2) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, asupra legilor și Hotărârilor Parlamentului, atunci când acestea au ca temă: 

a) revizuirea Constituției; 

b) aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale; 

c) retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale.

(3) Exprimarea prin referendum național a suveranității poporului cetățenilor se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 500.000 de cetățeni cu drept de vot, în cazul declanșării unor Inițiative cetățenești care au ca temă: 

a) revizuirea Constituției; 

b) demiterea Președintelui; 

c) dizolvarea Parlamentului; 

d) aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;

e) retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale.

(4) Exprimarea prin referendum național a suveranității cetățenilor  se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 100.000 de cetățeni cu drept de vot, în următoarele situații:

a) sunt declanșate Inițiative legislative cetățenești iar acestea sunt respinse de Parlament; 

b) sunt declanșate Inițiative legislative cetățenești iar Parlamentul adoptă o formă diferită de cea propusă de cetățeni; 

c) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a legilor adoptate de Parlament; 

d) sunt declanșate inițiative cetățenești de respingere a Hotărârilor Parlamentului; 

e) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a unor Hotărâri ale Președintelui care vizează bunuri ale proprietății publice.

f) Sunt declanșate inițiative cetățenești de demitere a unui ministru al Guvernului.

Art. 158. Procedură pentru legile promovate de cetățeni.

(1) Dacă Parlamentul adoptă o formă a legii  diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească în cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:

a) forma legii propusă prin Inițiativa cetățenească; 

b) forma legii adoptată de Parlament.

(2) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

CAPITOLUL II. Referendumul local. Temele referendumului local. Procedură.

Art. 159. Referendumul local.

(1) Referendumul local constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor dintr-o unitate administrativ – teritorială asupra problemelor de interes local. El se validează indiferent de numărul participanților la vot, varianta care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, fiind adoptată.

(2) Referendumul local poate fi declanșat de cetățenii cu drept de vot dintr-o comună, oraș sau regiune conform art.160.

Art.160. Temele referendumului local.

(1) Exprimarea prin referendum local a suveranității poporului (cetățenilor) se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 5% dintre cetățeni cu drept de vot, dintr-o comună, dintr-un oraș sau dintr-o regiune, atunci când Inițiativele cetățenești au drept temă:

a) demiterea Președintelui Regiunii sau a Primarului;

b) dizolvarea Consiliului Local sau a Consiliului Regional.

(2) Exprimarea prin referendum local a suveranității poporului (cetățenilor) se exercită, în mod obligatoriu, la solicitarea a 5% dintre cetățeni cu drept de vot, dintr-o comună, dintr-un oraș sau dintr-o regiune, atunci când:

a) sunt declanșate Inițiative cetățenești materializate prin Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului Regional, iar acestea sunt respinse;

b) sunt declanșate Inițiative cetățenești materializate prin proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului Regional și acestea adoptă o formă diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească;

c) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a Hotărârilor ale Consiliului Local sau Consiliului Regional;

d) sunt declanșate Inițiative cetățenești de respingere a Dispozițiilor emise de Primari sau Președinților Regiunilor. 

Art. 161. Procedură pentru Hotărâri ale Consiliului Local sau Regional.

(1) Dacă Consiliul Local sau Regional adoptă o formă a Hotărârii diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească, în cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:

a) forma Hotărârii, Consiliului Local sau Regional, propusă prin Inițiativa cetățenească;

b) forma Hotărârii adoptată de Consiliul Local sau Regional; (2) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

CAPITOLUL III. Revizuirea Constituției.

Art.162. Inițiativa revizuirii Constituției.

(1) Revizuirea parțială sau totală a Constituției poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul Deputaților, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

Art. 163. Limitele revizuirii.

(1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar şi indivizibil al statului român, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

(2) Nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor, conform Declarației Universale a Drepturilor Omului.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgență şi nici în timp de război.

Art. 164. Procedura de revizuire.

(1) Inițiativele de revizuire parțială sau totală a Constituției inițiate de cel puțin o pătrime din numărul deputaților, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vor fi supuse referendumului național, în cel mult 18 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României.

(2) Inițiativa de revizuire a Constituției promovată de cel puțin o pătrime din numărul deputaților este supusă adoptării de către Parlamentul României. Dacă este adoptată, Inițiativa este supusă Referendumului național. Acesta se organizează odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale prin care certifică constituționalitatea proiectului.

(3) Parlamentul trebuie să se pronunțe asupra inițiativelor de revizuire a Constituției declanșate de deputați, în cel mult 120 de zile de la depunerea acestora la Parlament. Inițiativa este adoptată, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul deputaților.

(4) Inițiativa de revizuire a Constituției declanșată de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot este supusă adoptării de către Parlament și poate fi respinsă sau acesta poate adopta o altă formă a legii de revizuire a Constituției față de cea propusă de cetățeni.

(5) Parlamentul trebuie să se pronunțe asupra inițiativelor de revizuire a Constituției declanșate de cetățeni, în cel mult 120 de zile de la depunerea acestora la Parlament. Inițiativa este adoptată, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul deputaților.  

(6) Dacă Parlamentul a respins inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției, referendumul național se organizează odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile, de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Parlamentului de respingere a Inițiativei cetățenești de revizuire a Constituției.

(7) Dacă Parlamentul a adoptat o formă a legii de revizuire a Constituției, diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească, se organizează referendum odată cu primul referendum național care urmează momentului publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Supreme prin care aceasta certifică constituționalitatea legii de revizuire a Constituției adoptată de Parlament, dar nu mai devreme de 30 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial.

(8) În cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor două variante:

a) forma legii de revizuire a Constituției, propusă prin inițiativa cetățenească;

b) forma legii de revizuire a Constituției adoptată de Parlament;

 (9) Este adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.(10) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum.

CAPITOLUL IV. Inițiativa legislativă.

Art. 165. Inițiativa legislativă. Principii generale.

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Președintelui, deputaților, sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

(2) Președintele, deputații și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de Legi.

(3) Proiectele legislative se supun dezbaterii Parlamentului care se pronunță în termen de maximum 120 de zile lucrătoare asupra acestora. Pentru proiectele legislative care privesc codurile de procedură civilă sau penală și unele legi de complexitate deosebită, termenul este de maximum 180 de zile lucrătoare. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi au fost adoptate și sunt transmise spre promulgare Președintelui României.

CAPITOLUL V. Termene.

Art. 166. Termene de organizare a referendumurilor. Naționale sau locale.

(1) Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima voința, în mod regulat, în cadrul a patru referendumuri, organizate anual, în prima duminică a lunilor Martie, Iunie, Septembrie și Decembrie.

(2) Nu se organizează referendum național, dacă nu există acte normative, Inițiative cetățenești, ori alegeri naționale sau locale, care să îndeplinească condițiile pentru a putea fi supuse votului popular în cadrul unuia dintre cele patru referendumuri anuale.

(3) Aducerea la cunoștință publică a datei și temelor referendumului se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, prin presă, radio și televiziune.

Art. 182. Actele Președintelui.

(4) Orice Hotărâre emisă de Președinte, care are ca obiect bunuri ale proprietății publice se publică în Monitorul Oficial, și intră în vigoare la 100 de zile de la publicare, dacă în acest interval nu a fost publicată in Monitorul Oficial o Decizie a Curții Constituționale prin care acesta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii Președintelui.

(5) Inițiativa cetățenească de respingere a unor Hotărâri ale Președintelui României, care vizează bunuri ale proprietății publice aparține unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

(6) Orice Hotărâre emisă de Guvern (Președinte) care are ca obiect bunuri ale proprietății publice poate fi anulată de acesta, în baza expunerii de motive a Inițiativei cetățenești de respingere a Hotărârii, oricând, în intervalul dintre adoptare și demararea campaniei electorale pentru promovarea Inițiativei cetățenești de respingere.

Art. 187. Demiterea Președintelui.

(4) 500.000 de cetățeni, în baza listelor de semnături pot solicita demiterea Președintelui României. Referendumul național pentru demiterea Președintelui se organizează, de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Decizia Curții Supreme prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de demitere a Președintelui României de către cetățeni.

Art. 188. Demiterea unui ministru.

(1) 100.000 de cetățenii, în baza listelor de semnături, pot cere demiterea unui ministru al Guvernului.

(2) Referendumul național pentru demiterea unui ministru al Guvernului se organizează, de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Decizia Curții Constituționale prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de demitere a unui ministru al Guvernului de către cetățeni

Art. 211. Dizolvarea Parlamentului.

(2) 500.000 de cetățeni, în baza listelor de semnături pot solicita demiterea Președintelui României. Referendumul național pentru demiterea Președintelui se organizează, de către Autoritatea Electorală Permanentă, odată cu primul referendum național anual care urmează, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a Decizia Curții Supreme prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de demitere a Președintelui României de către cetățeni.

Art. 215. Adoptarea legilor.

(6) Inițiativele legislative cetățenești, pot fi respinse de Parlament, sau acesta poate adopta o formă diferită a legii, față de cea propusă de cetățeni.
(7) Dacă Parlamentul a respins o Inițiativă legislativă cetățenească, se organizează referendumul național pentru aprobarea sau respingerea prin vot popular al proiectului legislativ respectiv, odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Parlamentului de respingere a Inițiativei cetățenești, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.
(8) Dacă Inițiativa legislativă cetățenească este aprobată de cetățeni prin referendum aceasta se transmite spre promulgare Președintelui României în termen de maximum 3 zile lucrătoare scurse de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a validării rezultatului referendumului de către Curtea Supremă.
(9) Dacă Parlamentul adoptă o formă a legii diferită de cea propusă prin Inițiativa legislativă cetățenească, aceasta urmează procedura de la alineatul (3). Referendumul național se organizează conform articolului 158, odată cu primul referendum național anual care urmează publicării în Monitorul Oficial de către Curtea Supremă a avizului de constituționalitate asupra formei legii adoptate de Parlament, dar nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la publicare.
(10) Dacă prin referendumul național organizat conform art.158 a fost aprobată varianta propusă de cetățeni sau varianta propusă de Parlament aceasta se transmite spre promulgare Președintelui României în termen de maximum 3 zile lucrătoare scurse de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a validării rezultatului referendumului de către Curtea Supremă.
(11) Legile adoptate de Parlament pot fi reluate în discuție și anulate oricând, în baza expunerii de motive a Inițiativelor cetățenești de respingere, în intervalul dintre adoptare și demararea campaniei electorale pentru promovarea Inițiativei cetățenești de respingere.

Art. 216. Promulgarea legii.

(1) Orice lege adoptată de Parlament, în afara celor pentru care este obligatorie organizarea referendumului național, se trimite, spre promulgare, Președintelui României.
(2) Legile aprobate prin referendum național de către cetățeni sunt promulgate de Președinte în maximum 3 zile lucrătoare scurse de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a validării rezultatului referendumului.
(3) Președintele promulgă legea în cea de a 100 zi lucrătoare de la primirea ei.
(4) Președintele poate cere o singură dată Parlamentului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primire, reexaminarea unei legi.
(5) Dacă Președintele cere reexaminarea legii, promulgarea se face în cea de a 100 zi lucrătoare de la primirea legii adoptate după reexaminare.
(6) Președintele poate promulga o lege. așa după cum se arată la alineatele (2) și (3) numai dacă, în perioada de timp consemnată la alineat (2) nu a fost publicată în Monitorul Oficial o Decizie a Curții Constituționale prin care aceasta certifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea Inițiativei cetățenești de respingere a legii.
(7) Dacă a fost declanșată o Inițiativă cetățenească de respingere a legii și legea nu a fost respinsă prin referendum promulgarea legii se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare scurse de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a validării rezultatului referendumului.

Art. 218. Administrația Publică Locală.

(3) Inițiativa cetățenească la nivelul comunelor (orașelor) sau regiunilor, aparține unui număr de cel puțin 5% dintre cetățenii cu drept de vot din respectiva unitate administrativ teritorială.
(4) Cetățenii cu drept de vot, din comune (orașe) sau regiuni au dreptul de a respinge Dispozițiile emise de Primari sau Președinții Regiunilor înainte ca acestea să producă efecte, în condițiile prevăzute de legea organică.
(5) Cetățenii cu drept de vot, din unitățile administrativ-teritoriale, au dreptul de a respinge Hotărârile Consiliilor Locale sau Regionale înainte ca acestea să producă efecte, în condițiile prevăzute de legea organică.
(6) Inițiativele cetățenești privind adoptarea de Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Regionale, susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului local, dacă au fost respinse de acestea, în condițiile articolului 160 și ale legii organice.
(7) Inițiativele cetățenești, privind demiterea Primarului sau a Președintelui Regiunii, susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului local, în condițiile prevăzute de legea organică.
(8) Inițiativele cetățenești, privind dizolvarea Consiliului Local și / sau Regional, susținute de cetățenii cu drept de vot vor fi supuse referendumului local, în condițiile prevăzute de legea organică.

Art. 238. Atribuții ale Curții Supreme.

(1) Curtea Supremă are următoarele atribuții:
(c) se pronunță asupra constituționalității Inițiativelor cetățenești la solicitarea Consiliului Legislativ;

Art. 240. Consiliul Legislativ.

(3) Consiliul Legislativ solicită Curții Supreme avizul de constituționalitate asupra proiectelor de lege promovate de inițiativele cetățenești, la depunerea acestora de către Comitetele de inițiativă, conform legii organice.