Proiect modificare statut…

Capitolul IV

Definirea organelor PAD, componenta și competențele lor

Art. 29. Sucursala PAD.

Pe teritoriul fiecărei comune, fiecărei localități dintr-un anumit județ, cu excepția municipiului reședință, se va constitui câte o sucursală, care va avea un sediu propriu.

sucursala este formată din toate organele redate la art. 27 alineat (1), paragrafele a, b, c, din acest statut, din totalitatea membrilor de partid din localitatea respectivă.

Sucursalele se înființează în funcție de numărul de membri, în următoarele condiții:
a. în comune, sucursalele vor fi înființate în momentul în care numărul total al membrilor din comuna respectivă împreună cu satele aparținătoare va fi de minimum 10 persoane;
b. în orașe și municipii, precum și în sectoarele din capitală sucursalele vor fi înființate în momentul în care numărul celor înscriși în partid va fi de minimum 20 de persoane;

Până în momentul înființării sucursalelor, membrii PAD din localitățile în care acestea nu există vor fi arondați în mod direct la filiala PAD aparținătoare. Dacă nici aceasta nu există, ei vor aparține direct de structura națională.

Art. 30. Adunarea generală a sucursalei PAD (AGS).

Este forul suprem de conducere al sucursalei PAD.

Întreaga activitatea a adunării generale a sucursalei este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.

Este condusă de președintele consiliului director al sucursalei în funcție, iar în lipsa acestuia, ședința va fi prezidată de unul dintre Vicepreședinți, sau de Secretarul sucursalei.

Adunarea generală a sucursalei se convoacă în sesiune ordinară o dată la 6 (șase) luni și în maximum o lună de la data alegerilor locale.

Adunarea generală a sucursalei este convocată de regulă de către consiliul director al sucursalei care stabilește data și locația în care ea va avea loc, secretariatul sucursalei anunțând acest lucru, tuturor membrilor din localitatea respectivă, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte.

Adunarea generală a sucursalei se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui consiliului director al sucursalei, a 1/3 din numărul total al membrilor săi, sau la cererea expresă a 1/3 din numărul total al membrilor sucursalei respective.

Adunarea generală a sucursalei este statutară dacă la ea participă cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor din localitatea respectivă. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabilește o nouă dată, (de regulă după maxim o săptămână) la care adunarea generală se va declară statutară indiferent de numărul celor prezenți.

La adunarea generală a sucursalei pot participa în calitate de invitați de onoare, membri ai partidului din alte localități ale țării, din alte structuri ale sale, precum și personalități marcante ale vieții românești.

Invitații de onoare la adunarea generală a sucursalei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.

La toate adunările generale ale sucursalei va fi invitată și mass-media locală și/sau județeană.

Art. 31. Componența adunării generale a sucursalei a PAD.

 1. Adunarea generală a sucursalei a PAD este compusă din:
  a. Prezidiul adunării generale al sucursalei, format din: președintele și cei doi vicepreședinți ai consiliului director al sucursalei;
  b. Secretariatul adunării generale a sucursalei format din: secretarul sucursalei și cei doi secretari adjuncți ai săi;
  c. membrii PAD din localitatea respectivă;

Art. 32. Competențe ale adunării generale a membrilor sucursalei.

 1. Adunarea generală a sucursalei este statutară dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor ei.
 2. Toate Hotărârile adunării generale a membrilor sucursalei se iau cu votul jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
 3. AGS alege sau revocă președintele consiliul director al sucursalei.
 4. AGS revocă orice component al consiliului director al sucursalei.
 5. AGS alege sau revocă secretarul sucursalei.
 6. AGS revocă orice component al secretariatului sucursalei.
 7. AGS stabilește prin vot candidaturile membrilor sucursalei pentru calitatea de delegați permanenți în Adunarea Generală Națională a membrilor PAD, pentru funcțiile de conducere în organismele structurii județene și în structurii naționale a PAD.
 8. AGS stabilește prin vot candidaturile membrilor sucursalei pentru alegerile locale și generale ale României, pentru parlamentul european.
 9. AGS stabilește prin vot candidatul sucursalei pentru funcțiile de Președinte și Prim-ministru al României.
 10. AGS aprobă sau respinge hotărârile consiliul director al sucursalei.
 11. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul statut și ROF.

Art. 33. Consiliul director al sucursalei a PAD (CDS).

 1. Este un organ de conducere al sucursalei PAD, între adunările generale ordinare ale acesteia, pe o perioadă de 4 ani.
 2. Întreaga activitatea a CDS este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.
 3. CDS se supune ierarhic AGS precum și consiliului director al filialei de care aparține și pune în aplicare hotărârile acestora.
 4. CDS se reunește lunar și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea președintelui său, fie la solicitarea a 1/3 dintre membrii săi.
 5. Ședința CDS, este validă doar dacă sunt prezenți în sală 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întrunește cvorumul se convoacă o altă ședință a Consiliului care se va desfășura dacă sunt prezenți în sală minim 3 membri.
 6. Hotărârile CDS, se iau cu cel puțin 50% plus unu din numărul celor prezenți.

Art. 34. Componența consiliului director al sucursalei

 1. Consiliul director al sucursalei este compus din: președinte, doi vicepreședinți secretarul sucursalei, aleși de AGS și 1, 3 sau 5 membri.

Art. 35. Competențe ale consiliului director al sucursalei

 1. Reprezintă partidul în relația cu autoritățile publice și terți, la nivel local.
 2. CDS, adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor consiliului director al filialei și ale adunării generale a sucursalei.
 3. CDS, în vederea îndeplinirii programului politic al partidului, conform statului și a regulamentului de organizare și funcționare, propune strategii, emite hotărâri.
 4. Hotărârile CDS vor fi trimise, spre informare și CDF.
 5. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul statut și din ROF.

Art. 36. Secretariatul sucursalei PAD

 1. Este un organ de administrare a documentelor PAD și de informare internă, la nivel local, care face legătura între CDS și CDF de care aparține.
 2. Întreaga activitatea a secretariatului sucursalei este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.

Art. 37. Componența secretariatului sucursalei a PAD

 1. Este compus dintr-un secretar ales de AGS și doi secretari adjuncți locali pe care și-i alege singur și pe care îi prezintă în fața AGS atunci când își ține discursul legat de propria candidatură.

Art. 38. Competențe ale secretariatului sucursalei PAD

 1. Tine evidența tuturor ieșirilor și intrărilor de documente la nivel local.
 2. Tine în permanență legătura cu secretariatul filialei.
 3. Informează în timp util CDS și membrii locali ai PAD asupra hotărârilor CDF sau ale AGS.
 4. Secretariatul sucursalei PAD răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, de evidența clară a membrilor locali.
 5. Tine evidența membrilor la nivel local, atât scriptic, prin registrul local de evidentă al membrilor PAD, cât și pe suport electronic.
 6. Înmânează carnetele de membru de partid membrilor activi.
 7. Redactează procesele verbale ale ședințelor CDS și AGS.
 8. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul statut și ROF.

Art. 39. Filiala PAD

 1. În toate municipiile, reședință de județ, ale țării se va constitui câte o filială, care va avea un sediu propriu și cont bancar.
 2. filiala este formată din toate organismele redate la art. 26 alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, din acest statut, din totalitatea membrilor de partid din județul respectiv.
 3. Filiala se înființează în momentul în care în județul respectiv sau înscris în PAD un număr minim de 50 de persoane. Pentru municipiul București numărul minim necesar este tot de 50 de persoane.
 4. Până în momentul înființării filialei, membrii PAD din județele în care acestea nu există vor fi arondați în mod direct la Structura Națională a PAD, cu sediul la Timișoara.

Art. 40. Adunarea Generală a Filialei PAD (AGF).

 1. Adunarea generală a filialei este statutară dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor ei.
 2. Este forul suprem de conducere a filialei PAD.
 3. Întreaga activitatea a AGF a PAD este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare (ROF), în concordanță cu legile țării și cu acest statut.
 4. Este condusă de președintele consiliului director al filialei în funcție, iar în lipsa acestuia, ședința va fi prezidată de unul dintre vicepreședinți, sau de secretarul filialei.
 5. Adunarea generală a membrilor unui Județ care are ca scop înființarea filialei este prezidată de președintele PAD, sau de unul dintre vicepreședinți.
 6. Adunarea generală a filialei se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an și în maximum o lună de la data alegerilor locale, parlamentare sau pentru alegerea Președintelui României, data desfășurării fiind comunicată sucursalelor aparținătoare cu cel puțin 90 de zile înainte.
 7. Adunarea generală extraordinară a filialei este convocată de regulă de către consiliul director al filialei care stabilește data și locația în care ea va avea loc, anunțând acest lucru, tuturor secretariatelor sucursalelor, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte.
 8. Adunarea generală extraordinară a filialei se reunește ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui consiliului director al filialei, a 1/3 din numărul total al membrilor consiliului sau la cererea expresă a 1/3 din numărul total al membrilor acesteia.
 9. AGF este statutară doar dacă la ea participă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii filialei și jumătate plus unu din sucursalele arondate. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabilește o nouă dată, (de regulă după maxim o lună) la care AGF se va declara statutară indiferent de numărul celor prezenți
 10. Toate hotărârile adunării generale a filialei se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor PAD prezenți.
 11. La AGF pot participa în calitate de invitați de onoare, membri ai partidului din alte filiale sau din structura națională, personalități marcante ale vieții românești.
 12. Invitații de onoare la adunarea generală a filialei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
 13. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 41. Componența Adunării Generale a filialei PAD

 1. Adunarea generală a filialei a PAD este compusă din:
  a. Prezidiul AGF format din: președintele, cei doi vicepreședinți ai consiliului director al filialei, trezorierul filialei, președintele comisiei de arbitraj și disciplină al filialei;
  b. secretariatul AGF format din: secretarul filialei și cei doi secretari adjuncți ai săi (lipsa oricăruia dintre ei va fi înlocuită, prin vot, cu oricare dintre membri prezenți).
  c. membrii filialei.

Art. 42. Competențe ale adunării generale a filialei

 1. AGF alege și revocă președintele consiliului director al filialei.
 2. AGF alege și revocă membrii consiliului director al filialei.
 3. AGF alege și revocă membrii comisiei de arbitraj și disciplină a filialei.
 4. AGF alege și revocă secretarul filialei.
 5. AGF alege și revocă orice component al secretariatului filialei.
 6. AGF alege și revocă trezorierul filialei.
 7. AGF validează prin vot candidaturile membrilor filialei pentru calitatea de delegați permanenți în Adunarea Generală Națională, pentru funcțiile de conducere în organismele structurii naționale a PAD.
 8. AGF stabilește prin vot candidaturile membrilor filialei pentru alegerile locale și generale ale României, pentru parlamentul european.
 9. AGF stabilește prin vot candidatul județului pentru funcțiile de Președinte al României, și prim-ministru.

Art. 43. Consiliul director al filialei a PAD (CDF)

 1. Este un organ de conducere al PAD, la nivel județean, care conduce filiala între adunările generale ordinare a membrilor filialei, în mod normal, timp de 4 ani de zile.
 2. Întreaga activitatea a CDF este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.
 3. CDF se supune ierarhic AGF precum și consiliului național director.
 4. Hotărârile CDF aprobate de AGF vor fi trimise, spre informare și CND.
 5. CDF se reunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea președintelui său, sau la solicitarea a 1/3 din membrii săi.
 6. Ședința CDF, este validă doar dacă sunt prezenți în sală 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întrunește cvorumul se convoacă o altă ședință care se va desfășura dacă sunt prezenți în sală minim 3 membri.
 7. Hotărârile CDF, se iau cu cel puțin 50 % plus 1 din numărul celor prezenți.

Art. 44. Componența consiliului director al filialei

 1. Consiliul director al filialei este compus din: președinte, doi vicepreședinți, secretarul filialei, trezorierul filialei, aleși de AGF și 2 sau 4.

Art. 45. Competențe ale consiliului director al filialei

 1. Reprezintă partidul în relația cu autoritățile publice și terți, la nivel județean.
 2. CDF, adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliul Național Director și ale AGF.
 3. Emite hotărâri.
 4. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 46. Secretariatul filialei a PAD.

 1. Este un organ de evidentă a documentelor PAD și de informare internă, la nivel județean, care face legătura între CDF și celelalte organisme ale PAD de la nivel județean, între CDF și consiliile directoare ale sucursalelor aparținătoare.
 2. Întreaga activitatea a secretariatului filialei este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.

Art. 47. Componența secretariatului filialei a PAD.

 1. Este compus dintr-un secretar al filialei ales de AGF și doi secretari adjuncți pe care și-i alege singur.

Art. 48. Competențele Secretariatului filialei a PAD.

 1. Tine evidența tuturor ieșirilor și intrărilor de documente la nivel județean.
 2. Tine evidența membrilor PAD la nivel județean atât scriptic, prin Registrul județean de evidentă al membrilor, cât și electronic.
 3. Tine în permanență legătura cu secretariatul general național al PAD.
 4. Informează în timp util CDF și secretariatele sucursalelor asupra hotărârilor CND.
 5. Supraveghează promovarea PAD la nivel județean.
 6. Informează în timp util CDF asupra programelor și proiectele politice aprobate de CND și de Adunarea Generală Națională.
 7. Secretariatul filialei a PAD răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea între structurile județene și între acestea și organismele locale ale PAD.
 8. Înmânează, sub semnătură, deciziile comisiei de arbitraj și disciplină a filialei și ale Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, persoanelor în cauză.
 9. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 49. Trezoreria filialei PAD

 1. Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al PAD aflat la nivel județean format din valorile mobile și imobile, conform legii în vigoare și a celor prezentate în acest Statut.
 2. Întreaga activitatea a trezoreriei filialei a PAD este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.

Art. 50. Componența Trezoreriei filialei PAD

 1. Trezoreria filialei PAD este alcătuită dintr-un trezorier al filialei (contabil) ales de adunarea generală a membrilor filialei și doi trezorieri adjuncți (contabili), numiți de CDF la recomandarea trezorierului filialei.

Art. 51. Competențe ale Trezoreriei Județene a PAD

 1. Face proiectul de buget anual al filialei, îl supune aprobării CDF și apoi îl repartizează în mod judicios, sucursalelor din județ.
 2. Tine evidența contabilă a întregului patrimoniu al PAD aflat la nivelul județean.
 3. Reprezintă PAD în fața structurilor de control financiar-contabil ale Statului român la nivel județean.
 4. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare a patrimoniului PAD la nivel județean.
 5. Notifică restanțierii din filială la plata cotizației lunare de membru.
 6. Dă raportul anual asupra activității sale în fața adunării generale a filialei.
 7. Transmite trimestrial prin mail, membrilor activi ai partidului, situația la zi a veniturilor și cheltuielilor și a restanțierilor din județ la plata cotizației de membru.
 8. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 52. Comisia de arbitraj și disciplină a filialei (CADF)

 1. Comisia de arbitraj și disciplină a filialei este un organ de justiție al PAD.
 2. Întreaga activitatea a CADF este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest statut.
 3. La prima ședință de lucru președintele CADF prezintă regulamentul intern al comisiei care trebuie sa asigure părților dreptul la opinie si dreptul de a se apăra, precum și proceduri echitabile de decizie. Acest regulament este identic cu cel al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină fiind doar compatibilizat cu competențele CADF.

Art. 53. Componența Comisiei de Arbitraj și Disciplină a filialei

 1. Este un organ, cu caracter permanent.
 2. CADF este compusă din 9 persoane, cu abilități foarte bune în domeniul juridic. Acestea sunt: Președintele, doi Vicepreședinți și 6 (opt) membri simpli, aleși de AGF.

Art. 54. Competențele Comisiei de Arbitraj și Disciplină a filialei

 1. CADF este garantul respectării de către toți membrii PAD din filială și din sucursalele subordonate ei, a prevederilor statutului, a programului politic al PAD, precum și a regulamentului de organizare și funcționare.
 2. Comisia de arbitraj și disciplină a filialei, are atribuții de control, supraveghere, constatare și cercetare a conflictelor de interese, a incompatibilităților, privitoare la membri PAD care fac parte din structurile filialei și din ale sucursalele aparținătoare, sau sunt angrenați în funcții de conducere în administrația locală sau județeană.
 3. Membrii CADF nu pot face parte din nici un alt organ al partidului, cu excepția adunării generale a filialei și a Adunării Generale Naționale.
 4. CADF poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre decizii sau hotărâri ale consiliului director al sucursalelor din județ, consiliului director a filialei, cu prevederile statutului, ale ROF sau ale programului politic al PAD.
 5. În cazul în care Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei consideră că o Hotărâre a CDS sau CDF este nestatutară, încalcă ROF sau aduce prejudicii Programului Politic, atenționează imediat, în scris, organul respectiv, asupra acestui aspect.
 6. Dacă CDS/CDF nu ține cont de avertismentul dat, Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei va sesiza imediat CND care va lua de îndată măsurile care se impun.
 7. CADF soluționează contestațiile formulate de membrii PAD din județul care îi este arondat, împotriva Hotărârilor pronunțate de CDS/CDF și comunică verdictul său pârților.
 8. CADF poate fi sesizată sau se autosesizează în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor PAD din județul respectiv, drepturi recunoscute prin Statut.
 9. CADF cercetează reclamațiile și sesizările îndreptate împotriva membrilor PAD din județ.
 10. CADF cercetează diferendele dintre membrii PAD din județ.
 11. CADF aplică sancțiuni tuturor membrilor PAD din județ, indiferent de funcție, atunci când constată acte de indisciplină și emite Decizii în acest sens.
 12. Orice Decizie a CADF este întotdeauna urmată de o motivare bine întemeiată.
 13. Deciziile CADF pot fi contestate la Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină.
 14. Dacă Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină respinge contestația, Decizia CADF devine definitivă și irevocabilă, iar sancțiunea își face efectul de îndată.

Art. 55. În Partidul Adevăr și Dreptate sucursalele și filialele își vor alege componența organelor lor prin alegeri libere, structura națională având în tot acest proces doar un rol de supraveghere, de observare a modului în care ele se desfășoară.

Art. 56. Sucursalele și Filialele își vor stabili în mod autonom, liber, candidații pentru ocuparea de funcții în Structura Națională.

Art. 57. Sucursalele și Filialele își vor stabili prin alegeri libere candidații pentru alegerile locale și generale, pentru Parlamentul European, orice amestec al structurii naționale a PAD, afară de cel de supraveghere și observare a corectitudine desfășurării lor, fiind interzisă.

Art. 58. Adunarea Generală Națională (AGN) a membrilor Partidului Adevăr și Dreptate.

 1. Adunarea Generală Națională este forul suprem de decizie și conducere al PAD.
 2. Întreaga activitatea a AGN a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.
 3. Adunarea Generală Națională se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc și alegerile generale în PAD.
 4. Adunarea Generală Națională se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui partidului, a 1/3 din numărul total al membrilor CND sau la cererea expresă a 1/3 din numărul total al Filialelor PAD, precum și cu minim 3 luni înainte de alegerile locale sau generale.
 5. AGN ordinară este convocată, de regulă, de către Consiliul Național Director al PAD care stabilește data și locația în care ea va avea loc, anunțând acest lucru, tuturor Filialelor, cu cel puțin 90 de zile înainte.
 6. Filialele PAD trimit la fiecare AGN un anumit număr de delegați, aleși de AGF, unul fix și egal pentru toate filialele, număr stabilit de CND prin Hotărâre. În cazul în care unul sau mai mulți membri dintre delegații permanenți nu pot participa la AGN, aceștia vor fi înlocuiți de alți membri ai filialei numiți de CDF.
 7. Fiecare Filială are obligația de a trimite, cu cel puțin 40 de zile lucrătoare înainte de data programării AGN, Secretariatului General al PAD, lista cu numele tuturor celor care se vor prezenta la Adunarea Generală Națională: membri ai organelor sucursalei, plus delegații permanenți.
 8. Adunarea Generală Națională este statutară dacă la ea participă delegați permanenți din cel puțin 2/3 din filiale.
 9. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă Adunarea Generală Națională care se va desfășura indiferent de numărul delegaților prezenți.
 10. Secretariatul General al PAD, la toate AGN va întocmi un tabel cu toți membrii PAD anunțați ca participanți.
 11. Secretariatul General al PAD va întocmi un tabel cu toți membrii PAD prezenți la AGN.
 12. La AGN a membrilor PAD pot participa, în calitate de invitați de onoare, membri ai altor partide politice, personalități marcante ale vieții sociale, culturale, științifice românești.
 13. Invitații de onoare la Adunarea Generală pot lua cuvântul, însă nu au drept de vot.
 14. La toate ședințele AGN a membrilor PAD va fi invitată, în mod obligatoriu, mass-media, în condițiile legii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD.

Art. 59. Componența Adunării Generale Naționale a PAD

 1. Adunarea Generală Națională a Membrilor PAD este compusă din:
  a. Prezidiul AGN, format din: Președintele PAD, Prim-vicepreședinte și cei doi Vicepreședinți, Trezorierul Național, Președintele Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, Președintele Comisiei Naționale de Promovare al PAD, Președintele Comisiei Naționale de Control Intern, Președintele Guvernului Alternativă (lipsa oricăruia dintre ei va fi suplinită de cei mandatați de ei să-i reprezinte, membri ai organelor din care fac parte);
  b. Secretariatul AGN, format din Secretarul General și cei doi Secretari Generali adjuncți.
  c. membrii Consiliului Național Director;
  d. membrii Secretariatului General;
  e. membrii Trezoreriei Naționale a PAD;
  f. membrii Comisiei Naționale de Arbitraj;
  g. membrii Comisiei Naționale de Promovare a PAD;
  h. membrii Comisie Naționale de Control Intern;
  i. membrii Guvernului Alternativă;
  j. membri aflați în structurile Parlamentului, Guvernului și a Instituției Prezidențiale;
  k. președinții, Vicepreședinții și membrii simpli ai Consiliilor Directoare ale Filialelor;
  l. secretarii și trezorierii Filialelor
  m. membrii Comisiilor de Arbitraj;
  n. membrii CDF.
  o. invitații de onoare.

Art. 60. Competențe ale Adunării Generale Naționale a membrilor PAD

 1. Adunarea Generală Națională aprobă proiectele de reorganizare a partidului.
 2. Adunarea Generală Națională aprobă proiectele de fuziune cu un alt partid.
 3. Adoptă și modifică, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD.
 4. Adoptă și modifică Statutul PAD.
 5. Adoptă și modifică Programul Politic.
 6. Adoptă sau modifică Programul de Guvernare al PAD.
 7. Adoptă sau modifică semnul și drapelul partidului.
 8. Adoptă imnul PAD.
 9. Adunarea Generală Națională stabilește prin vot listele de candidați pentru alegerile parlamentare și prezidențiale.
 10. Adunarea Generală Națională poate anula orice Hotărâre, a Consiliului Național Director.
 11. Alege și revocă Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședinții PAD.
 12. Alege și revocă Președintele Comisiei Naționale de Arbitraj.
 13. Alege și revocă Secretarul General al PAD.
 14. Alege și revocă Trezorierul Național al PAD.
 15. Alege și revocă candidatul PAD pentru funcția de Președinte al României.
 16. Alege și revocă candidatul PAD pentru funcția de Prim Ministru al României.
 17. Adunarea Generală Națională aprobă prin vot deschis afilierea PAD la organizații politice internaționale.
 18. Adunarea Generală Națională poate hotărî suspendarea din funcție a Președintelui partidului în cazuri de încălcare gravă a Statului, a Programului politic, sau al Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 19. Delegații permanenți la Adunarea Generală a Membrilor au următoarele atribuții în cadrul acesteia:
  a. fac propuneri de modificare a Statutului, a Programului Politic, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, aduc amendamente la aceste documente;
  b. fac propuneri pentru funcțiile de conducere naționale ale PAD;
  c. fac propuneri menite să îmbunătățească activitatea partidului și să-l consolideze, să-l întărească;
  d. pot aduce critici organismelor celor trei Structuri ale partidului, prezentând o motivare bine argumentată a acestor critici;
  e. votează și aleg pe cei care conduc organismele Structurii Naționale a PAD
 20. Toate Hotărârile Adunării Generale Naționale a PAD se iau prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

Art. 61. Consiliul Național Director al PAD (CND)

 1. Consiliul Național Director al PAD este organul de conducere executivă a PAD între două Adunări Generale Naționale.
 2. Întreaga activitatea a CND a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.
 3. Consiliul Național Director se întâlnește trimestrial în ședințe ordinare, planificarea acestora fiind stabilită pe un an calendaristic și anunțată, până în data de 15 ianuarie a fiecărui an, tuturor membrilor partidului.
 4. Toți membrii Consiliului Național Director sunt convocați la ședințe, nominal, de către Secretarul General al PAD, cu cel puțin cinci zile înainte de data planificării acesteia.
 5. Prezența membrilor care compun Consiliu Național Director la ședințele ordinare sau extraordinare este obligatorie.
 6. Vacanta funcției de Președinte al PAD intervine în caz de demisie, de demitere din funcție, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces și implică organizarea unei AGN extraordinare.
 7. Dacă funcția de Președinte devine vacantă ori dacă Președintele este suspendat din funcție sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se asigură de către Prim-vicepreședinte până la organizarea AGN extraordinare, pentru alegerea unui nou președinte al partidului.
 8. Dacă toate cele trei funcții de vice-presedinte devin vacante prin demisie, demitere din funcție, imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor, sau prin deces, aceasta implică organizarea unei AGN extraordinare, pentru completarea componenței CND.
 9. Consiliul Național Director, în cazuri urgente, poate fi convocat în ședințe extraordinare de Președintelui partidului, sau de cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor săi.
 10. Ședințele Consiliului Național Director, sunt conduse de președintele partidului sau, în cazul indisponibilității acestuia, de unul dintre vicepreședinți.
 11. Ședința Consiliului Național Director, este validă doar dacă sunt prezenți în sală 2/3 din numărul total al membrilor săi, în acel moment.
 12. Toate Hotărârile Consiliul Național Director, se iau cu votul pozitiv a cel puțin jumătate plus unu din numărul celor prezenți.
 13. Consiliul Național Director al PAD poate adopta Hotărâri numai după o consultare a membrilor partidului.
 14. În cazul Deciziilor definitive și irevocabile ale Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, Hotărârile CNAD care pun aceste Decizii în aplicare, vor avea efect imediat.

Art. 62. Componența Consiliului Național Director

 1. Consiliul Național Director al PAD este compus din:
  a. Președinte;
  b. Prim-vicepreședinte și doi Vicepreședinți;
  c. Secretarul General;
  d. Trezorierul Național;
  e. președinții Consiliilor Directoare ale Filialelor PAD, în calitate de membri.

Art.63. Competențe ale Consiliului Național Director

 1. Consiliul Național Director reprezintă partidul la nivel național, în relațiile cu autoritățile publice și cu terți.
 2. Consiliul Național Director propune reorganizarea PAD, elaborează un proiect în această direcție, apoi îl supune votului Adunării Generale Naționale.
 3. Consiliul Național Director hotărăște fuziunea. Hotărârea de fuziune împreună cu proiectul fuziunii respective vor fi supuse aprobării Adunării Generale Naționale.
 4. Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD și îl supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.
 5. Elaborează proiecte de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare și le supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.
 6. Elaborează proiectul Programului politic al PAD și-l supune aprobării AGN.
 7. Elaborează proiecte de modificare a Programului politic al PAD și le supune aprobării Adunării Generale Naționale. Depune apoi documentele modificate la Tribunalul București.
 8. Elaborează proiecte de modificare a Statutului PAD și le supune aprobării Adunării Generale Naționale. Depune apoi documentul modificat la Tribunalul București.
 9. Elaborează proiectul Programului de guvernare și îl supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.
 10. Elaborează proiecte de modificare a Programului de Guvernare și le supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.
 11. Consiliul Național Director adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale Naționale. Între două Adunări Generale dispune toate măsurile necesare pentru buna funcționare a partidului.
 12. Consiliul Național Director, în vederea îndeplinirii Programului Politic al PAD, conform Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, elaborează strategii, emite Hotărâri.
 13. Consiliul Național Director urmărește punerea în practică a propriilor Hotărâri precum și pe cele ale Adunării Naționale Generale.
 14. Consiliul Național Director poate cere Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină analiza activității celor aflați în Structura Națională a PAD, în Parlament, Guvern, sau în Parlamentul European, suspectați de încălcare a disciplinei de partid, a Statutului, ROF sau a Programului politic și eventual, sancționarea lor.
 15. Consiliul Național Director poate cere Comisiei de Arbitraj și Disciplină a filialei analiza activității membrilor de partid din Sucursalele care intră sub jurisdicția acesteia, în Administrația Locală și Județeană, suspectați de încălcare a disciplinei de partid, a Statutului, ROF sau a Programului politic și, dacă este cazul, sancționarea acestora.
 16. Elaborează planul director de promovare a PAD și a Programelor sale.
 17. Poate cere Comisiei Naționale de Control Intern analiza financiar-contabilă, a Trezoreriei PAD la nivel național, la nivelul anumitor filiale.
 18. Numește și revocă membrii Comisiei Naționale pentru Comunicare și Promovare.
 19. Aprobă strategiile campaniilor electorale pentru alegerile locale, alegerile generale parlamentare, alegeri prezidențiale, alegerile pentru Parlamentul European și le supraveghează îndeaproape.
 20. Hotărăște înființarea Filialelor, dar și desființarea lor în situații grave de încălcare a documentelor PAD.
 21. Organizează alegeri pentru înființarea Filialelor.
 22. Aprobă/respinge strategii de promovare a Comisiei Naționale de Promovare.
 23. Urmărește activitatea Consiliilor Directoare ale Filialelor, cere trimestrial de la acestea o analiză a activității lor și propune corecții atunci când este cazul.
 24. Analizează trimestrial activitatea membrilor partidului din Parlament și a celor din Guvern, luând măsurile politice care se impun.
 25. Analizează anual activitatea membrilor de partid aleși în Parlamentul European și ia măsurile politice care se impun.
 26. Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al partidului și emite o Hotărâre în ceea ce privește execuția acestuia.
 27. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.
 28. Toate Hotărârile Consiliului Național Director, intră în vigoare după primirea avizului favorabil al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină.

Art. 64. Secretariatul general al PAD

 1. Este un organ de administrare a documentelor PAD și de informare internă care face legătura între CND și celelalte organisme ale Structurii Naționale a PAD, între organismele Structurii Naționale și cele omonime de la nivel Județean și Local.
 2. Întreaga activitatea a Secretariatului General al PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.
  Art. 65. Componența Secretariatului General al PAD.
 3. Este compus din Secretarul General al PAD și doi secretari generali adjuncți aleși de AGN, și din 9 (nouă) membri numiți prin Hotărârea CND la recomandarea Secretarului General, activitatea acestora fiind reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al PAD.

Art. 66. Competențele secretariatului General al PAD

 1. Secretariatul general coordonează activitatea secretarilor de organizații cărora le transmite întotdeauna, în timp util, toate informațiile legate de activitatea CND de Hotărârile acestuia.
 2. Coordonează activitatea organizatorică la nivel național și asigură comunicarea internă între organismele naționale ale partidului, între organismele naționale și cele omonime de la nivel județean și local.
 3. Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naționale ale partidului.
 4. Organizează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Adunării Generale Naționale și a Consiliului Național Director.
 5. Tine evidența strictă a membrilor PAD răspunzând direct de Registrul Național de Evidentă Națională precum și a tuturor ieșirilor și intrărilor de documente la nivel național.
 6. Confecționează și eliberează carnetele de membru de partid.
 7. Informează în timp util secretarii Filialelor asupra Hotărârilor Consiliului Național Director.
 8. Administrează site-ul oficial al PAD precum și pagina de Facebook oficială a partidului.
 9. Informează în timp util secretarii Filialelor asupra programelor și proiectele politice propuse de Consiliul Național Director și aprobate de Adunarea Generală Națională.
 10. Secretariatul general răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele Structurii Naționale, județene și locale.
 11. Secretariatul General are obligația să publice de îndată pe site-ul oficial al PAD, toate Hotărârile Consiliului Național Director.
 12. Secretariatul General Național are obligația să publice de îndată pe site-ul oficial al PAD toate Deciziile și Avizele Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină.
 13. Înștiințează persoanele în cauză asupra Deciziilor CNAD și le înmânează, sub semnătură, documentele care fac referire la acestea.
 14. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 67. Trezoreria Națională a PAD

 1. Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al PAD format din valorile mobile și imobile, conform legii în vigoare și a celor prezentate în acest Statut.
 2. Întreaga activitatea a Trezoreriei Naționale a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

Art. 68. Componența Trezoreriei Naționale a PAD

 1. Trezoreria Națională a PAD este alcătuită dintr-un Trezorier General (expert contabil) doi Trezorieri Generali Adjuncți (experți contabili sau contabili) aleși de Adunarea Generală Națională, iar activitatea acestora este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 69. Competențe ale Trezoreriei Naționale a PAD

 1. Stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli.
 2. Repartizează bugetul anual, în mod judicios, organismelor Structurii Naționale precum și Filialelor și îl supune aprobării consiliului director Național.
 3. Tine evidența contabilă a întregului patrimoniu al PAD.
 4. Reprezintă PAD în fața organelor de control financiar-contabil ale Statului român.
 5. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare a patrimoniului PAD.
 6. Coordonează în mod direct Trezoreriile PAD existente în filiale.
 7. Dă raportul anual asupra activității sale în fața Adunării Generale Extraordinare.
 8. Publică pe site-ul oficial al PAD, la rubrica Patrimoniu, situația la zi a veniturilor și cheltuielilor.
 9. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 70. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină (CNAD)

 1. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină este organul de justiție al PAD, care își desfășoară activitatea la nivel național, un organ care are autoritate deplină și neîngrădită în luarea deciziilor.
 2. Este un organism de control disciplinar, supraveghere și sancțiune a oricăror acțiuni întreprinse de membrii PAD la nivel național, acțiuni aflate în contradicție cu documentele fundamentale ale Partidului Adevăr și Dreptate: prezentul Statut, Programul politic și Regulamentul de Organizare și Funcționare
 3. Are libertate deplină de acțiune în conformitate cu normele legale, cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al PAD.
 4. Deciziile ei au caracter definitiv în cadrul PAD și se pun în aplicare de îndată de către Consiliul Național Director prin emiterea de Hotărâri.

Art. 71. Componența Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină a PAD

 1. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină este compusă din 12 membri.
 2. Funcționează după un Regulament propriu, aprobat de Consiliul Național Director, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD.

Art. 72. Competențe ale Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină

 1. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină este garantul respectării de către toți membrii partidului, fără excepție, a prevederilor Statutului, ale Programului Politic, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 2. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină cercetează conflictele de interese, incompatibilitățile, privitoare la membri PAD care fac parte din Structura Națională a PAD, din Parlament sau Guvern, din Parlamentul European.
 3. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină aplică sancțiuni disciplinare oricărui membru al PAD aflat în Structura Națională, indiferent de funcția pe care o are acesta și comunică aceste sancțiuni Secretariatului General Național.
 4. Membrii CNAD nu pot face parte din nici un alt organ al partidului, cu excepția AGN.
 5. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină a PAD poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre Hotărârile Consiliului Național Director și prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare sau ale Programului Politic.
 6. Avizează Hotărârile Consiliului Național Director.
 7. CNAD soluționează contestațiile formulate împotriva Hotărârilor CND (altele decât cele referitoare la punerea în aplicare a Deciziilor definitive și irevocabile emise de ea).
 8. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină soluționează contestațiile formulate împotriva Deciziilor Comisiilor de Arbitraj și Disciplină ale Filialelor, comunică Decizia sa definitivă și irevocabilă Secretariatelor Filialelor în cauză.
 9. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină poate fi sesizată sau se autosesizează în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor aflați în Structura Națională, drepturi recunoscute prin Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare.
 10. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină a PAD cercetează și emite Decizii în ceea ce privește diferendele dintre membrii aflați în Structura Națională.
 11. Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină, cercetează și emite Decizii în ceea ce privește conflictele dintre organele de conducere de la nivel național.
 12. Orice Decizie a CNAD este întotdeauna urmată de o motivare bine întemeiată pe documentele fundamentale ale PAD, pe legile în vigoare, și înmânată în scris părților vizate de acea sancțiune.
 13. Deciziile Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină se iau prin vot secret și nu pot fi atacate decât în cadrul Adunării Generale Naționale a PAD, Hotărârile acesteia fiind definitive și irevocabile în toate cazurile de indisciplină. Excepție fac acele Decizii ale CNAD care rezolvă contestațiile depuse de membrii cu privire la sancțiunile primite la Comisia Județeană de Arbitraj și Disciplină. Acestea sunt definitive și irevocabile și nu mai pot fi atacate în Adunarea Generală Națională a membrilor.
 14. Toate Deciziile Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină se trimit la Secretariatul General al PAD sau la Secretariatele Filialelor, după caz.
 15. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 73. Comisia Națională de Promovare (CNP) a PAD

 1. Este un organ de promovare a PAD, cu caracter permanent, numit prin Hotărâre de Consiliu Director Național.
 2. Comisia Națională de Promovare a PAD, de regulă, nu se schimbă, decât numai atunci când CND hotărăște altfel.
 3. Întreaga activitatea a CNCP a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

Art. 74. Componența Comisiei Naționale de Promovare a PAD

 1. CNP este alcătuită dintr-un Președinte, 2 (doi) Vicepreședinți, 3 (trei) purtători de cuvânt ai PAD și 7 (șase) membri.
 2. CNP al PAD este un organ a cărei componență este numită în mod exclusiv de CND, prin Hotărâre, o componență care nu se schimbă la alegerile generale ale PAD, ci doar atunci când există un motiv bine întemeiat pentru asta.

Art. 75. Competențe ale Comisiei Naționale de Promovare a PAD

 1. Prezintă candidații PAD în alegerile generale parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.
 2. Este un organ care se ocupă de imaginea partidului la nivel național și de organizarea tuturor campaniilor electorale la care acesta participă.
 3. Întocmește strategia de promovare a PAD atât în plan local cât și național și o supune aprobării CND.
 4. Întocmește strategia partidului pentru campaniile electorale și o supune aprobării CND.
 5. Organizează conferințe publice în toate Filialele PAD, cerând sprijinul acestora.
 6. Organizează conferințe publice în toate municipiile capitală de județ.
 7. Organizează mitinguri de promovare ale PAD.
 8. Coordonează Comisiile de Promovare ale Filialelor.
 9. Coordonează în mod direct campaniile electorale ale PAD pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.
 10. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 76. Comisia Națională de Control Intern al PAD (CNCI)

 1. Este un organ de control intern al PAD.
 2. Întreaga activitatea a CNCI a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

Art. 77. Componența Comisiei Naționale de Control Intern al PAD (CNCI).

 1. Este compusă din președinte, doi vicepreședinți și șase membri, aleși de Adunarea Generală a PAD.
 2. Este de preferat ca membrii CNCI să aibă pregătire juridică sau economică.

Art. 78. Competențe ale Comisiei Naționale de control Intern al PAD (CNCI).

 1. CNCI la cererea expresă a CND, sau o dată pe an, efectuează controale verificând modul în care este administrat patrimoniul PAD.
 2. CNCI verifică legalitatea tuturor documentelor care fac referire la patrimoniul mobil și imobil al PAD, modul în care partidul realizează venituri și cum cheltuie aceste venituri, modul în care este repartizat bugetul partidului în cadrul Filialelor și cum este el administrat atât la nivel național cât și local.
 3. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în cele mai bune condiții, va anunța controlul său cu 30 de zile înainte Trezoreriei Naționale a PAD precum și Trezoreriilor Filialelor, care sunt obligate să pregătească toate documentele cerute de Comisie.
 4. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 79. „Guvernul Alternativă” al PAD

 1. Este un organ consultativ al PAD, cu activitate permanentă, de specialitate, care funcționează la nivel național, format din persoane cu o reputație neștirbită și cu o moralitate de necontestat, specialiști în toate domeniile de activitate ale țării.
 2. Întreaga activitatea a „Guvernului Alternativă” este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.
 3. În „Guvernul Alternativă”, specialiștii din domeniile menționate la alineatul (5) al acestui articol vor crea proiecte pentru țară, le vor supune dezbaterii în cadrul partidului, apoi dezbaterii publice. Aceste proiecte pot deveni obiective de realizat ale partidului.
 4. „Guvernul Alternativă” va urmării îndeaproape activitatea Guvernului în funcție al țării și va atenționa Grupul Parlamentar al PAD și CND al partidului, ori de câte ori va considera necesar, asupra unor aspecte discutabile din activitatea guvernamentală.
 5. „Guvernul Alternativă” al PAD este format din următoarele departamente:
  a) departamentul Educației, Învățământului;
  b) departamentul Sănătății;
  c) departamentul Economiei;
  d) departamentul Justiției;
  e) departamentul Mediului;
  f) departamentul Agriculturii;
  g) departamentul Industriei, Energiei și Resurselor Naturale;
  h) departamentul Transporturilor, Infrastructuri și Telecomunicațiilor;
  i) departamentul Muncii și Protecției Sociale;
  j) departamentul Afacerilor Interne;
  k) departamentul Afacerilor Externe;
  l) departamentul Apărării Naționale;
  m) departamentul Culturii;
  n) departamentul Cercetării;
  o) departamentul Turismului;
  p) departamentul Sportului.
 6. Conducerea „Guvernul Alternativă” este asigurată de un președinte, coordonator general, și câte un vicepreședinte coordonator pentru fiecare Departament în parte.